Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kultuvre jïh gærjagåetiebussem / Kultur- och biblioteksbussen


Gærjabussem medtie 3000 gærjah åtna gåabpegh saemiengïelesne jïh daaroengïelesne, Nöörjen- jïh Sveerjen gïeline. Gærjabussem Stoerresïeterasse 6-8 aejkieh fïerhten jaepien mænna.

Tïjjelæstoe 2017

Tsïengele 31:s biejjien, noktje 14:n biejjien, voerhtje 25:n biejjien jïh ruffie 13:n biejjien

Stoerresïetere gærhketjen lïhke tsåahka 16.45-17.15

Buerie båeteme!

 

Kultur- och biblioteksbussen har ca 3 000 böcker på både samiska, norska och svenska. Bokbussen besöker Storsätern vid kapellet sex till åtta gånger per år.

Tidlista för våren 2017

31 januari, 14 mars, 25 april och 13 juni klockan 16.45-17.15 i Storsätern vid kapellet.

Alla är välkomna! 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197