Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Samerna i Älvdalens kommun

Sápmi - Sameland

I Älvdalens kommun ligger den sydliga gränsen i Sapmi´-Sameland.

I kommunen finns 1 sameby, Idre Sameby med ca 36 medlemmar . Under vintern har grannsamebyn Ruvhten Sijte sitt vinterbete i kommunen. En sameby är inte en by i ordets vanliga betydelse, utan ett större geografiskt område som renskötarna nyttjar under olika årstider. Under vinterhalvåret är samerna med sina renar i skogslandet, medan de under sommaren nyttjar hela fjällområdet.

Rennäringen är en traditionell näring men också en livsstil som knyter ihop banden med det ursprungliga samiska samhället och visar på en historisk kontinuitet, från det ursprungliga jägarsamhället till dagens moderna renskötsel.

Som besökare i regionen kan du ta del av både samiska smak- och kulturupplevelser. Samiska näringsidkare i Idreområdet producerar och säljer samiska delikatesser från ren och samiskt hantverk.

Den samiska kulturen är en viktig del i Älvdalens Kommun. Välkommen till Sapmi!


Saemieh Älvdaelien Tjïeltesne.
Åerjemes raedtie sapmesne Älvdaelien tjïeltesne .
Tjïeltesne 1 saemiesijte, Eajran Sijte 36 lihtsedimmieh .Daelvegen mijjen Ruvhten Sijte aaj tjïeltesne. Saemiesijte ij leah seamma goh sïejhme sijte, dihte stuerebe geografiske dajvesne gusnie gåatomem utnieh sjïere jaepieboelhkine. Daelvegen dellie krïevvine vuemielaantesne , jïh gïesegen bijjene vaerine.

Båatsoeburrie ij barre bovtsejieleme dihte dovne jielemevuekie mejtie maadtoeboelvijste jåhta båeries histovrijen vijremesïebredahkeste daaletje båatsoejiliemasse.

Guessine regijovnesne maahtah dovne maejstedh jïh meatan årrodh saemiekultuvresne. Saemiej åesiesstäjjah Eajrandajvesne bovtsen bearkoeh jïh aaj saemieduodjiem dåekieh.

Saemie kultuvre vihkeles biehkie Älvdaelien tjieltesne.Daate Sapmi, Buerie båateme!.

Malin Ripa
malin.ripa@alvdalen.se
072-233 06 31

Samisk samordnare

Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen,
Besöksadress Permatsvägen 1,
796 31 Älvdalen, 0251-313 00.
kommun@alvdalen.se

Ansvarig för sidan: Anders Barke, anders.barke@alvdalen.se 0251-314 56

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197