Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommunen köper Quadracoms tillgångar i Älvdalens kommun.


2013-11-07
Kommunen köper Quadracoms tillgångar i Älvdalens kommun.

Nu är det klart!  Älvdalens kommun köper Quadracoms tillgångar i kommunen. Det handlar om ett par mil fiber och kanalisation, samt 17 teknikbodar, som hittills servat Quadracoms ADSL-nät i kommunen. Fibern går från Älvdalen via Evertsberg-Oxberg och vidare till Mora, och behövs för för att utgöra en alternativ väg, s k redundans, för kommunens datanät, som nu är hopkopplat med Mora och Orsa kommuner. Fibern kommer samtidigt att användas för att koppla in Evertsbergs by i "Norra Dalarnas Stadsnät", det  publika nät som just nu successivt byggs upp i kommunen, och där målet är att 90 % av invånarna ska ha tillgång till minst 100 Mb senast 2020. Teknikbodarna erbjuds nu byalagen, att utgöra nodpunkter för de byanät som byggs upp i byarna runt om i kommunen.

De byar som kommit längst är Flötningen och Storbo, där flertalet hushåll nu är anslutna till byanätet, och väntar på att fibern ska belysas.

Fiber i Flötningen och Storbo.

Camping längs riksvägen?

Nej, det handlar inte om camping. Det handlar om fiber, den fiber kommunen, med hjälp av kommunala medel och bidrag från Länsstyrelsen, grävt ned mellan Idre och Gränsbua i Flötningen. I tältet sitter Tommy Mattsson och Jocke Modigh från företaget Kringdata och svetsar fiber. Fibern är nu färdigsvetsad hela vägen från Idre och till Gränsbua i Flötningen, där handlaren Roger Svingen nu väntar på att fibern också "ska börja lysa", så att han äntligen ska kunna börja kommunicera med omvärlden md lite bättre hastigheter än han hittills fått nöja sig med.

Parallellt med denna fiberdragning har också byarna Flötningen och Storbo med omnejd, i ett av byarna drivet projekt, blivit försedda med fiber till nästan varje hushåll. På bilden t h kan ni se ett par av dagens rallare, Per Persson och Tobias Nilsson från företaget RV Elektro i Älvdalen, tillsammans med en av byaprojektets spjutspetsar, Agne Fredriksson, framför det kopplingsskåp som finns utanför Agnes fastighet i Sandviken, inte så långt från norska gränsen mellan Flötningen och Storbo. Från det skåpet kommer inom kort Agnes kommunikationsmöjligheter att utgå, vare sig det gäller data, Tv eller telefoni. Älvdalen är på väg in i framtiden!

Allmännyttan fiberansluten

Vid ett välbesökt möte på Älvdalens Biograf onsdag den 2/10 infomerades hyresgästerna i Norra Dalarnas Fastighets AB:s lägenhetsbetstånd om möjligheterna till olika data-, telefoni- och TV-tjänster som från och med november månad kommer att finnas tillgängliga för dem i deras lägenheter.

Paul Pagil från Open Universe presenterade den portal som från och med nästa vecka kommer att kunna mås via kommunens hemsida, www.alvdalen.se, där tjänster kan beställas, och där man också kan få svar på de många frågor den nya tekniken för med sig: "Vad kostar det? Vad behöver jag? Hur kopplar jag in TV:n? Vad händer med det gam,la koaxialnätet?  etc etc.

Samtidigt fortsätter arbetet i flera av Älvdalens byar, dä byarna själva projekterat och stått för utbyggnaden. Målet är att alla byar som bygger ut ska kunna ansluta till stadsnätet, och där komma åt samma tjänster som nu reliseras i fibernätet i Älvdalens kyrkby.

Inom kort kommer också att finnas möjlighet att gå in och göra en intresseanmälan för fiberanslutning av företaget eller villan. Dessa intresseanmälningar kommer sedan att utgöra en viktig indikation på hur kommunen sedan väljer att bygga ut.

 

Följ vidare information på denna sida./Anders Barke

Fiberutbyggnad på gång i Älvdalens kommun

Ny bredbandsstrategi, Bredbandsstrategi 2012-2020, bredband i världsklass, antagen i Älvdalens kommunfullmäktige 2012-12-17. Klicka här för att öppna dokumentet.

ADSL räcker inte längre!
Efter att vi i snart tio år haft tillgång till någon form av ADSL i Älvdalens kommun har behoven och möjligheterna förändrats. Kraven från både företag och privatpersoner om tillgång till bättre och snabbare kommunikationsmöjligheter har vuxit betydligt de senaste åren.

Strategin behöver omarbetas
Det infrastrukturprogram som skapades i samband med ADSL-utbyggnaden 2004 har mer eller mindre tjänat ut, och behöver ersättas med något som bättre motsvara kraven, och som gör att vi inte halkar efter i förhållande till vår omvärld.

Vad gör då kommunen för att hänga med i kapprustningen?

Ny strategi
Kommunen arbetar med att, på tjänstemannanivå, ta fram en ny strategi för att inom kort förelägga den politiska organisationen för beslut, och som sedan anslår tonen och takten i hur kommunen ska arbeta vidare med den så strategiskt viktiga frågan, som IT-kommunikationen utgör.

Parallellt med detta har vi under de senaste åren med små och större medel också praktiskt arbetat med att underlätta en framtida fiberutbyggnad på flera ställen och byar i Älvdalens kommun. Nedan följer en kortare beskrivning av de viktigaste delarna i detta arbete.

Det administrativa nätet förlängs successivt
Kommunen har sedan länge ett administrativt fibernät i Älvdalens tätort, där alla kommunala verksamheter finns med i nätet. I samma nät finns också Älvdalens Utbildningscentrum AB, Furuvägens vårdcentral, Räddningstjänsten, Sim- och Ishall, Älvdalens Biograf m m.

Slangen finns i omedelbar närhet till det andra stora lägenhetsbeståndet i Älvdalen, Finn Lars by uppe vid sporthallen, som gränsar till ett, med Älvdalens mått mätt, stort villaområde med intresse för fiber.

Allmännyttan
I samband med färrvärmeutbyggnaden i Älvdalens kyrkby samförlades ett antal km tomslang längs fjärrvärmesträckningen. Denna slang är indragen i allmännyttans, Norra Dalarnas Fastighets AB (NDFAB), samtliga hyreshus i kyrkbyn, vilket medger en snabb utbyggnad av fiber till dessa fastigheter. Längd c:a 6 km. NDFAB är på G för att fibrera sina fastigheter. "Samförläggning" är numera en av ledstjärnorna i utbyggnaden.

EU-projekt "Framtidssäker IT- Älvdalen"
Den i sammanhanget hittills förmodligen viktigaste insatsen i fiberutbyggnaden till Älvdalen är det EU-projekt hos Tillväxtverket, "Framtidssäker IT- Älvdalen", som startade i slutet av 2010, efter beslut i KS 8/10 2010, (KS DNR 2/2010).

Projektet möjliggjorde en "egen" kommunal kommunikationsfiber till Älvdalens kommun. Slang och fiber förlades längs RV 70, från Oxbergskorsningen via Blybergsvilan, genom Gåsvarv, upp till industriområdet i Märbäck, vidare efter den gamla järnvägsbanken genom Mjågen och Östäng och in till den gamla järnvägsstationen, numera turistbyrån, i Älvdalen. 

Där sammakopplades fibern med redan befintlig kommunal kanalisation och fiber  och vidare i knutpunkten i Älvdalens kommunalhus.

Blybergsvilan är Weddesågen, ett av Europas modernaste sågverk, anslutna till den ”kommunala” fibern.

I Märbäck är Rindi och iCell anslutna till fibern.

industriområdet i Älvdalen är Pressmaster anslutet till fibern.

Tack vare denna fiberutbyggnad har nu kommunen en säker, kraftig och billig direktkontakt med administrationerna i de samverkande kommunerna Mora och Orsa.

Utbyggnaden möjliggör också för en presumtiv nationell kommunikationsoperatör (KO) att nå Älvdalen med villor, företag och lägenhetsbestånd med tillräcklig kapacitet till rimliga priser.

Samförläggning
Kommunen har samförlagt c:a 3 km slang, tomslang och dukt, inom Evertsbergs by i samband med att Fortum grävde ner luftledningar där våren 2012. Samförläggningen har gjorts i samråd med Evertsbergs byalag, som är väldigt intresserade att fibrera byn.

Kommunen har samförlagt tomslang längs sträckan mellan Evertsberg och Dysberg, i samband med att Fortum förlade ny matarledning, c:a 1 km.

I byn Blyberg, som passeras längs sträckningen, finns stort intresse för ett fibernät. 

Kommunen förlade tomslang i samband med att Vägverket satte upp ny gatubelysning genom Älvdalens Kyrkby, så att slangen nu slutar uppe på högsta punkten mellan Kyrkbyn och Rot.
Vi håller just nu på att förlänga denna slang i samband med samförläggning med Nordava, Norra Dalarnas Vatten och Avfall, det med Mora och Orsa kommuner samägda kommunala bolaget.

Slangen med fiber  kommer att gå genom byarna Holen och Rot, och kommer att medge att vi äntligen kan fibrera Rots skola, en av kommunens största skolor. Den kan också utgöra en möjlig anslutningskanalisation för Näsets by, där ett byalag arbetar för att kunna fibrera byn.

I Särna gräver kommunen just nu mellan kommunkontoret och Särna vårdcentral, samt till Buskoviusskolan, där kommun har verksamhet som behöver komma med i det administrativa nätet. Projekteringen har gjorts i samförstånd med den i Särna aktiva ekonomiska föreningen, Skrullfiber, som arbetar för att skapa fibermöjligheter för boende i Särna. Intresset i Särna är väldigt stort.

I Idre har kommunen egen kanalisation från Bergsskolan till förskolan Skogslia, från i kommunalhuset till Solängsgårdens äldreboende, vidare till Strandskolan och till Idre kulturhus.

Kommun har samförlagt slang i samband med etableringen av bostadsområdet ”Häggbergsområdet” vid infarten till Idre.

Kommunen har samförlagt slang i samband med etableringen av de nya fritidshusområdena upp mot Idre Fjäll, Himmelfjäll, Toppheden, Fjällbäcken och Maskullan, så att dessa områden är anslutna till kanalisationen som går från Idre upp till Idre Fjäll.

Kommunen samförlägger början till kanalisation mellan Idre Fjäll och Fjätervålen, på de ställen i början och slutat av Fortums luftledning där Fortum grävt ner ny kabel, c:a 1 km i vardera änden.

Kommunen har samförlagt optoslang med Fortum mellan Idre flygfält och Höstsätern, en sträcka av c:a 7 km, i syfte att så småningom nå de stora fritidshusområdena och turistanläggningarna uppe kring Grövelsjön och Storsätern, där det finns stort intresse för en fiberutbyggnad i byarna.

I flera av kommunens byar har bildats ekonomiska föreningar i syfte att arbeta för fibrering av byn, så t ex gränshandelsbyn Flötningen och Gördalen invid Fulufjällets Nationalpark.

Coompanion Dalarna har  tagit fram en handbok, lämplig för byalag och andra sammanslutningar som står i begrepp att ge sig in fibervärlden.

Här kommer en länk till handboken som Coompanion tagit fram (finns även på Bredbandforum under informationsmaterial). Upplagan finns på: www.coompanion.se/kronoberg

Genom att alltid använda länken kommer du till den senast uppdaterade utgåvan av handboken. Bilagan är ett faktablad som sammanfattar hela processen, vilka kontakter man ska ta och vad som behöver göras.

Sam Risander på Coompanion Dalarna kan vara behjälplig när det handlar om vad man bör tänka på när man bildar en ekonomisk förening i syfte att bygga fiber i byn. Du når honom på 0243-193 15, 0705-60 28 77, sam.risander@coompanion.se,
www.coompanion.se/dalarna, facebook.com/coompaniondalarna

Så trots att allt inte är synligt på ytan, så pågår många processer hos Älvdalens kommun, i avsikt att leda Älvdalen, Särna och Idre med kringliggande byar in i fibervärlden.

Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Anders Barke, informationschef  i Älvdalens kommun, 0251-314 56, anders.barke@alvdalen.se

 

 

 

 

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197