Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Detalj- och Översiktsplan

Hur bebyggelsen utvecklas i tätorterna och på landsbygden och hur mark- och vattenområden används är frågor som berör alla människor. Användningen och utformningen fastställs genom planläggning.

Översiktsplan
Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen skall "ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras". Planen är inte juridiskt bindande utan vägledande för kommunen och enskilda.

I Älvdalens kommun finns en kommuntäckande översiktsplan från 1994.
Kommunens översiktsplan kan du läsa här.

En ny översiktsplan för "Älvdalens kommuns norra delar" antogs av kommunfullmäktige 20090928.de. Klicka här för att ladda hem pdf-filen. Filen är ganska stor, 12 Mb.

Detaljplan
Detaljplaner reglerar utformninen av ett område mer i detalj, t ex hur bebyggelse, tomtmark, gata, park m.m. skall utformas. Avvägningar mellan allmänna och olika ensilda intressen görs i planen.

Detaljplanen är juridiskt bindande och gäller tills den upphövs eller täcks över av en ny detaljplan.

På samhällsenhetens expedition finns alla detaljplaner för kommunen. 

Under Aktuellt just nu hittar du mer information om de planer som är föremål för samråd eller utställning.

Senast uppdaterad tisdag 26 januari 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197