Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuellt

Översiktsplanen: Mot antagande

Den nya översiktsplanen har varit föremål för granskning mellan 15:e oktober och 15:e december. Nu ska det endast göras några mindre justeringar och kompletteringar innan den kan skickas upp i politiken för ett antagande. Målet är att planen ska antas på kommunfullmäktige i mars 2019. 

Under samrådet inkom ett åttiotal yttranden som, i möjligaste mån, har arbetats in i planen. Under granskningstiden inkom ytterigare ett tjugotal yttranden. Efter utställning får man endast göra mindre, redaktionella ändringar i planen, innan man skickar upp den för antagande. Skulle man göra större förändringar eller ändra ställningstaganden så måste planen ställas ut på nytt. Nuvarande bedömning är att det inte kommer att krävas någon ytterligare utställning. 

Publicerad: 2019-01-14

Planprocessen

Översiktsplanen: Revidering efter samråd pågår

Den nya översiktsplanen för Älvdalens kommun var ute på samråd under mars-april. Därefter har arbetet fortlöpt med att gå igenom alla yttranden som inkommit och revidera planhandlingarna. Allt sammanställs i en samrådsredogörelse som sedan ingår i utställningshandlingarna. 

Under samrådstiden inkom ungefär åttio yttranden och alla redovisas i  samrådredogörelsen tillsammans med ett svar från kommunen om huruvida synpunkterna har beaktats. De yttranden som inte föranlett någon förändring får ett svar med motivering till varför ingen ändring har skett.

När revidering och samrådsredogörelse bedöms färdig skall kommunstyrelsen besluta om att ställa ut handlingarna under två månader. Beslut förväntas tas i september och utställning ske i september-november. Under utställningen ska främst länsstyrelsen granska förslaget men även allmänheten har möjligt att lämna skriftliga synpunkter. 

Publicerad: 2018-07-25


Planritning lägenhet

Sök bygglov innan sommaren!

Tänker du bygga något i sommar som kräver bygglov? Under våren är det många som söker bygglov och för att hinna med alla ansökningar innan semestern behöver Samhällsenheten på Älvdalens kommun få in den så tidigt som möjligt.

Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att:

  • din ansökan är komplett
  • det du vill bygga stämmer med eventuell detaljplan för just ditt område
  • de ritningar du lämnar in är fackmässigt utförda

Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

När du går i byggtankar, tag kontakt med Samhällsenhetern på Älvdalens kommun så tidigt som möjligt för rådgivning och information. En tidig kontakt ger utrymme för råd och tips och kan spara pengar till följd av mindre behov av revidering.

Länk till Bygga i Älvdalen

Publicerad: 2018-02-21

Planprocessen

Ny översiktsplan för Älvdalens kommun

Sedan 2015 har arbetet med en ny, kommunövergripande översiktsplan pågått. Nu har planhandlingarna bedömts färdiga för samråd som förväntas ske under våren 2018. 

Under samrådstiden finns planhandlingarna utställda för allmänheten att ta del av på

  • Kontaktcenter, Älvdalen
  • Biblioteket, Särna
  • Biblioteket, Idre
  • Kommunens hemsida, alvdalen.se

Eventuella synpunkter lämnas till kommunen innan samrådstidens utgång.

Efter samrådet ska planen revideras och inkomna synpunkter bemötas. Allt sammanställs i en samrådsredogörelse där det framgår vilka synpunkter som inkommit och huruvida de har tillgodosetts. Samrådsredogörelsen ingår därefter i handlingarna när planen ställs ut på granskning.

Enligt tidplanen ska den nya översiktsplanen vinna laga kraft i januari 2019.

 Publicerad: 2018-02-21

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197