Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Råd och anvisningar

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att kommunen gör en bedömning av en tilltänkt byggnadsåtgärd. Även vid fastighetsbildningsärenden används
förhandsbeskedet för att inhämta kommunens bedömning i ärendet.
Exempelvis fritidshus utanför detaljplanelagt område. Tillstånd är bindande vid
prövning av ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet.
Söker Du förhandsbesked för bygglov skall ansökan innehålla:

- Ansökningsblankett, ifylld och underskriven.

- Skalenlig tomtskiss (situationsplan) som visar: Befintliga byggnader, fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, föreslagna nya gränser, tänkte placering av ny byggnad samt planerade vägar.

 

Bygglov

Söker Du bygglov skall blanketter för ansökan om bygglov samt
teknisk beskrivning inlämnas. Anmälan om kontrollansvarig skall också anmälas på separat blankett.

Dessutom skall Du lämna in huvudritningar (planritning, fasadritningar och sektionsritning) och situationsplan. 

Ritningarna skall vara fackmannamässigt utförda:

- ritade med tydliga svarta linjer på vitt papper, antingen för hand med linjal eller datorprogram.

- måttsatta med tydliga siffror, bokstäver och symboler.

- skalenliga, 1:100 eller 1:50 för plan-, fasad- och sektionsritningar, skalan ska stå på ritningen. På planritning ska även tydligt framgå vad som ska byggas och vad som är befintligt och utritade. Det ska också finnas markeringar på planritning var sektionerna är tagna och var snittet går.På fasadritning om marknivå ändrats ska både befintlig (streckad) som blivande(heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns. 

- Situationsplan i skala 1:500 eller 1:400 med inritad norrpil. Alla byggnader ska finnas med. Rita den tänkta byggnationen med utvändiga mått och mått till tomtgränsen.

 

Rivningslov och anmälan om rivning

Rivningslov söker du när du ska riva hela eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område räcker det i de flesta fall med en anmälan.
Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Vid rivning av byggnad skall ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan 
lämnas in till kommunen, tillsammans:

•Situationsplan med markering av den eller de byggnader som ska rivas
•Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på byggnadsritningar.
•Rivningsplan.
•Eventuellt anmälan om kontrollansvarig beroende på byggnadens storlek eller art.

 

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanelagt område där höjdläget avsevärt förändras. 

 

Anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga att åtgärden är anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är rivning i vissa fall, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader som t ex installation av eldstad.

Från den 2 juli 2014 gäller nya regler om bygglovsfria åtgärder i Plan-och bygglagen de s.k. ”Attefallreglerna”, vilka också kräver anmälan.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och kommunen har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän kommunen har gett ett slutbesked, om kommunen inte beslutat annat.Installation av eldstad

Att installera en eldstad eller byta ute en gammal kräver att en anmälan lämnas in till kommunen

Följande situationer kan kräva en anmälan:

- Nyinstallation/utbyte av eldstad

- Byte eller ändring av skorsten (t.ex. installation av insatsrör eller ny rökkanal)

- Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

- Om bytet medför murningsarbete

- Byte av bränsleslag 

- Installation av spiskassett i en befintlig öppen spis 

Med anmälan bifogas:

•Enkel situationsplan (karta) som visar byggnadernas placering på tomten och i vilken byggnad eldstaden ska finnas.
•Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden i skala 1:100
•Fasadritning som visar rökkanal/skorsten i skala 1:100
•Beskrivning av eldstad och rökkanal, gärna broschyrer eller teknisk beskrivning.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att utröna förutsättningarna för installationen. 
Skorstensfejarnas riksförbund (Länk till annan webbplats, http://www.skorstensfejare.se/)


Anmälan för bygglovsbefriade åtgärder

Från den 2 juli 2014 är fler åtgärder befriade från bygglov. Åtgärderna kräver att en bygganmälan görs.

Det är viktigt att komma ihåg att även om Du inte behöver bygglov så måste Du invänta att anmälan blir godkänd och startbesked innan Du börjar bygga.

De byggnationer som, efter den 2 juli 2014, får göras utan krav på att de ska följa detaljplanebestämmelser:     

- Komplementbyggnad på max 25 m² byggnadsyta med en högsta nockhöjd på 4 meter   

- Tillbyggnad på max 15 m² bruttoarea

- Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

- Utförande av högst 2 takkupor (högst halva takfallet) som inte kräver ingrepp i t.ex. takstolar. Detta gäller endast huvudbyggnad på en fastighet. Vi ingrepp i bärande konstruktion blir takkupor bygglovspliktiga

För samtliga åtgärder gäller att de ska placeras minst 4,5 meter från angränsande fastigheter, annars krävs medgivande från grannen. Om åtgärden ska utföras närmare än 4,5 meter från gräns mot gata och allmän plats (tex park eller naturmark) så finns enligt rättspraxis ingen som har rätt att godkänna placeringen. Vill man placera byggnaden närmare sådan fastighet blir byggnationen bygglovspliktigt.

Du som bygger ska fortfarande anpassa byggnationen i form och utseende till omgivningen och kulturmiljön, enligt de inledande paragraferna i PBL.

Vid handläggning av din anmälan kontrolleras t.ex. brandskydd, avloppslösning, dricksvattentillgång samt övriga tekniska egenskapskrav enligt PBL.

Det är viktigt för både den som bygger och berörd granne som eventuellt godkänner en närmre placering att tänka på att ett godkännande kan medföra krav på den aktuella eller framtida byggnationer på båda fastigheterna. Detta gäller exempelvis säkerhetsavståndet för brandspridning mellan bostadshus (även gäststuga) på grannfastigheter som är 8 meter enligt Boverkets brandskyddsregler.

Skyltar, ljusanordningar, banderoller och vepor

Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra skylt eller ljusanordning i detaljplanelagt område.Det gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet.

Om du vill ändra eller flytta en redan uppsatt skylt måste du också söka bygglov

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar skyltning inom område med detaljplan.

- Form och färg ska vara lämpliga för skylten som sådan samt ge en god helhetsverkan.

- Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet.

- Skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet.

- Lämplig placering och utformning prövas av samhällsenheten 

Din ansökan om bygglov för uppsättning av skylt ska innehålla:

- Situationsplan som redovisar var på fastigheten eller vilket hus man avser att placera skylten på

- Fasadritningar med mått

- Beskrivning av material, färg och belysning

- Gärna ett fotomontage

Utanför kommunens tätorter är marken i regel inte detaljplanelagd, vilket innebär att andra lagar och förordningar än plan- och bygglagen gäller. Det är länsstyrelsen och trafikverket som beslutar om tillstånd för skyltning i dessa områden. Den övergripande regeln är att skyltar inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden.

Strandskydd

Strandskyddet är till för att allmänhetens friluftsliv ska underlättas och goda livsvillkor för växt- och djurlivet ska bevaras. Det utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet (inom vissa områden gäller 300 meter strandskydd).

Inom strandskyddat är följande förbjudet:

- Bygga ny byggnad

- Ändra byggnad eller byggnads användning

- Förberedelsearbete (t.ex. gräva eller schakta)

- Anläggning elllr anordning som avhåller allmänheten (t.ex. brygga, växthus, anlägga gräsmatta mm.)

- Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur (t.ex. pir, muddring mm.)

 

Om särskilda skäl finns kan kommunen bevilja dispens från strandskyddet.

Söker Du bygglov eller förhandsbesked inom strandskyddat område, kommer
prövning av strandskyddsdispens att ske samtidigt som respektive ärende.

Du ansöker om strandskyddsdispens genom att fylla i en strandskyddsdispensblankett. Alla beslut i ärenden om strandskyddsdispens kan överklagas av Länsstyrelsen.

 

Avgifter

Kommunfullmäktige har fastställt taxor avseende avgifter för bygglov,
förhandsbesked och strandskyddsdispenser. Fakturering sker till kund efter
behandlat ärende. Fakturering sker även vid avslag. 

 

Enskilt Avlopp och värmepump

Ansökan om enskild avloppsanläggning samt anmälan om värmepump-
anläggning skall ske till samhällsenheten. 

 

Energi- & Klimatrådgivning

Tryck på nedanstående länk för att få information från Miljöavdelningens Eneri- & Klimatrådgivare gällande uppvärmningsalternativ mm.
Bygg energi- och klitmatsmart

 

Beslutens giltighet

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 

 

Arkivhandlingar  

Kommunen arkiverar erforderliga handlingar hörande till ett ärende.
Ritningarna skall vara tydliga och av god teknisk kvalitet. På ritningarna
krav på skall fastighetsbeteckning anges samt skala, datum och uppgift om redovisad
ritningar åtgärd t ex tillbyggnad av uthus, nybyggnad av enfamiljshus, skärmtak över
uteplats etc.

Senast uppdaterad måndag 14 december 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197