Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skyltar

Skyltar, ljusanordningar, banderoller och vepor

Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra skylt eller ljusanordning i detaljplanelagt område.Det gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet.

Om du vill ändra eller flytta en redan uppsatt skylt måste du också söka bygglov

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar skyltning inom område med detaljplan.

- Form och färg ska vara lämpliga för skylten som sådan samt ge en god helhetsverkan.

- Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet.

- Skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet.

- Lämplig placering och utformning prövas av samhällsenheten 

Din ansökan om bygglov för uppsättning av skylt ska innehålla:

- Situationsplan som redovisar var på fastigheten eller vilket hus man avser att placera skylten på

- Fasadritningar med mått

- Beskrivning av material, färg och belysning

- Gärna ett fotomontage

Utanför kommunens tätorter är marken i regel inte detaljplanelagd, vilket innebär att andra lagar och förordningar än plan- och bygglagen gäller. Det är länsstyrelsen och trafikverket som beslutar om tillstånd för skyltning i dessa områden. Den övergripande regeln är att skyltar inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden.

Skyltpolicy

Hösten 2017 antog kommunfullmäktige en skyltpolicy för Älvdalens kommun. I den finns information och riktlinjer för uppsättning av skyltar, både på landsbygden och inom detaljplanelagt område. 

Denna skyltpolicy ska verka som underlag för en bra och tydlig dialog mellan näringsidkaren, fastighetsägaren, skylttillverkaren och kommunen vid ansökan om tillstånd för uppsättning av skylt.

I policyn beskrivs de mål som Älvdalens kommun vill uppnå samt lagstiftning och gällande regler för skyltning. Policyn ska också vara vägledande och fungera som ett stöd för bygglovshandläggaren i avvägningen mellan olika intressen.

Skyltpolicyn hittar du här

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197