Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Tillsyn av plan- och bygglagen

Samhällsenheten/plan- och bygg är en tillsynsmyndighet, som kontaktas när det finns misstanke om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla olovlig byggnation, bristande underhåll, enkelt avhjälpta hinder, ventilationskontroller, hissar och andra motordrivna anordningar.

 

Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg, mark eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ''svartbygge'' i dagligt tal.

Vid olovlig byggnation kan byggsanktions avgifter tas ut eller rivning av byggnationen krävas.

Samhällsenheten i Älvdalen kommun ansvarar för kontrollen över detta. Om du misstänker att något är olovligt gjort, ber vi er att ta kontakt med oss. Vi kan kontrollera om det krävs bygglov eller inte.

Vi behöver följande uppgifter:

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden.
  • En beskrivning av åtgärden.
  • Gärna ett eller flera fotografier.
  • Dina kontaktuppgifter om du vill ha direkt svar från oss. Du kan också vara anonym vid din anmälan.

När vi får in en anmälan är vi skyldiga att utreda den. När vi utreder börjar vi med ett platsbesök då vi dokumenterar hur det ser ut på plats. Vi kontrollerar uppgifterna mot plan- och bygglagen. Om vi upptäcker att det finns något som strider mot lagen, kommer vi i första hand att be fastighetsägaren om rättelse. Det innebär att fastighetsägaren ansöker om bygglov eller river det olovliga. Sanktionsavgift kan förekomma.

Handläggningstid

Vi handlägger tillsynsärenden i den ordning de kommer in till kommunen. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är prioriterade. Exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det behöver dokumenteras väl.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge.

Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen.

Avgiften regleras i 9 kap i plan- och byggförordningen (PBF) och är baserat på det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Lite kostnadsexempel om ni glömmer anmälan, bygglov eller rivningslov 

Det räcker inte med bara bygglovsbeslut för att börja bygga. Allt åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan krävs också ett startbesked för att få påbörja arbetet. Startbeskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. 

Kontakta kommunen om du är osäker på om du kan börja bygga.

Byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd innan startbesked: 

1- För nybyggnad en- eller två bostadshus (150 m²) är 96 352 kr enligt nedanstående beräkning:

Sanktionsarea 285 kvm

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) är 44 300 kr för år 2016 

Beräkningsgrundande formel 

(1,5 *pbb) +(0,005*pbb*sanktionsarea)

2- För nybyggnad av komplement byggnad (30 m²) är 14 389 kr enligt nedanstående beräkning:

Sanktionsarea 15 kvm

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) är 44 300 kr för år 2016 

Beräkningsgrundande formel 

(0,25 *pbb) +(0,005*pbb*sanktionsarea)

3- För tillbyggnad av en- eller två bostadshus (30 m²) är 25 472 kr enligt nedanstående beräkning:

Sanktionsarea 15 kvm

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) är 44 300 kr för år 2016 

Beräkningsgrundande formel 

(0, 5 *pbb) +(0,005*pbb*sanktionsarea)

Byggsanktionsavgiften för att  ta byggnaden i bruk innan slutbesked: 

1- För nybyggnad en- eller två bostadshus (150 m²) är 19 270 kr enligt nedanstående beräkning:

Sanktionsarea 285 kvm

Aktuellts prisbasbelopp (pbb) är 44 300 kr för år 2016 

Beräkningsgrundande formel 

(0, 3 *pbb) +(0,001*pbb*sanktionsarea)

2- För nybyggnad av komplement byggnad (30 m²) är 2 880 kr enligt nedanstående beräkning

Sanktionsarea 15 kvm

Aktuellts prisbasbelopp (pbb) är 44 300 kr för år 2016 

Beräkningsgrundande formel 

(0,05*PBL)+(0,001*PBL*15)

Ovårdade tomter

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och tomter hållas i vårdat skick.. 

Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Även byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

OVK- Obligatorisk ventilationskontroll

Det finns bestämmelse om regelbunden kontroll av ventilationen i en byggnad. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant, och skickas till oss. 

Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). 

Exempel på byggnader som krävs OVK är Skolor, förskolor, vårdlokaler, flerbostadshus samt personalutrymme och kontor.

Enkel avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Finns det hinder som hejdar tillgängligheten eller användbarheten ska de åtgärdas.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk samt bestämmelser om hur och när de får användas. Om bestämmelserna inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197