Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Arbetet med Älvdalens kommuns vatten- och avloppsplan

Allmänt om VA-planen

Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder. Projektets syfte är att i samverkan med olika förvaltningar och NODAVA, grannkommuner och Länsstyrelsen ta fram en VA-plan för Älvdalens kommuns geografiska område. Den kommande VA-planen för Älvdalens kommun ska ange den framtida utvecklingen på VA-försörjningen och tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy. Projektet beräknas vara klart 2017.

Fakta om VA-planering

Vad menas med VA-försörjning?

Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten, ibland även dräneringsvatten.

Vad är en VA-översikt?

VA översikten syftar till att ge en översiktlig analys av befintliga förutsättningar och problem för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Översikten ska belysa vad som är känt, vilka behov som finns samt ge en bakgrund till var fördjupade utredningar krävs och vad man bör fokusera på i det fortsatta VA-planeringsarbetet. Syftet med VA-översikten är att utgöra underlag för den fortsatta planeringen, inte att vara ett färdigt och komplett dokument av arbetet, men bör ta upp det som är strategiskt relevant i kommunen.

Vad är en VA-policy?

VA-policy fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. Kan eventuellt indelas i allmän VA-försörjning, enskild VA-försörjning, klimatanpassning, hushållning med naturresurser och samarbete närliggande kommuner. Denna del antas av kommunfullmäktige och kommer att vara ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och även kommunens översiktsplan.

Vad innehåller en VA-plan?

VA-plan tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy och revideras normalt varje mandatperiod. Beslutas i kommunfullmäktige. De ekonomiska konsekvenserna av planen bör i relevanta delar ingå i denna del som underlag för budgetarbete och taxeutveckling. Planen består av flera delar, utöver VA-översikt och VA-policy exempelvis: Skydd för dricksvatten, Förnyelseplan för den allmänna VA-anläggningen, VA-utbyggnadsplan (baseras på i VA-policy beslutad prioriteringsmodell), Handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder, Handlingsplan för områden med enskild VA-försörjning och Dagvattenstrategi (hantering av dagvatten i samhällsplanering, klimatanpassning).

Vanliga frågor och svar

Länk till Nodava

 

Relaterad information

Kontaktinformation

Karin Eriksson
Enhetschef Samhällsenheten
Box 100
796 22 Älvdalen

Tel. 0251-313 00

Relaterade länkar

Nodava 

Havs - och vattenmyndigheten

Vägledning vatten- och avloppsplanering

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197