Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Bygga, bo och miljö

Bygga och bo

Ansökan om tillstånd för sotning

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (pdf)

Anmälan om kontrollansvarig

Anmälan om kontrollansvarig (pdf)

Anmälan om eldstad/rökkanal

Anmälan om eldstad/rökkanal (pdf)

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov (pdf)

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked (pdf)

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Ansökan om skylt/ljusanordning (pdf)

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens (pdf)

Begäran om planbesked

Begäran om slutbesked/slutbevis

Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg (pdf)

Lägenhetsregister

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus

Miljö

Avfall

Ansökan om ändrat hämtningsintervall för slamtömning

Anmälan om latrinkompostering

Anmälan om hemkompostering

Avlopp

Ansökan/Anmälan inrättande eller ändring av avloppsanläggning

Anmälan om anslutning till gemensamhetsanläggning

Entreprenörsrapport Infiltration

Entreprenörsrapport Markbädd

Entreprenörsrapport Minireningsverk

Entreprenörsrapport Sluten tank

Hälsoskydd

Anmälan om störning

Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Livsmedel

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelanläggning

Verksamhetsbeskrivning/underlag för offentlig kontroll och den årliga avgiftens storlek

Miljöskydd

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om installation av värmepump enligt miljlöbalken

Ansökan om dispens om gödselspridning

Anmälan om installation/avinstallation av cistern

Intyg Grannemedgivande värmepump

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197