Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Inom Älvdalens kommun behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i olika sammanhang, till exempel när du gör en ansökan/anmälan på någon av kommunens blanketter. Det innebär att uppgifterna kommer att behandlas i någon form av register. Det gör vi enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende och enligt gällande lagar. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

De uppgifter som du har lämnat till oss får bara användas för det ändamål som var aktuellt när vi fick ta del av dem, men om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, som betyder att medborgare, media och myndigheter har rätt att ta del av de allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hos oss.

Personuppgiftsansvarig i Älvdalens kommun är kommunstyrelsen, Servicenämnden och Jävsnämnden. Varje förvaltning eller verksamhetsområde har närmare detaljer om personuppgifterna som behandlas hos dem, såsom vilka uppgifter, i vilket syfte de finns, om uppgifterna hämtats från eller skickas till annan part, lagringstid och om uppgifterna kommer att behandlas i ett land utanför EU.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med flera verksamheter inom kommunen eller med andra myndigheter, som Skatteverket, SCB, Polisen och Försäkringskassan. Det beror på vad ditt ärende gäller och vilka skyldigheter kommunen har till exempel vid myndighetsutövning. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas eller har klagomål, ber vi dig att i första hand vända dig till den som handlägger ditt ärende eller till respektive förvaltning/verksamhetsområde som handlägger ditt ärende och är insatt i just den personuppgiftsbehandlingen.

Dataskyddsombud och dataskyddssamordnare

För Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har ett Dataskyddsombud utsetts, som är den som ska övervaka efterlevnad av regelverket och ge råd och stöd. Dataskyddsombudet är Datainspektionens kontaktperson.

Vi har även en dataskyddssamordnare som man kan vända sig till vid klagomål eller frågor om Älvdalens kommuns sätt att behandla personuppgifter. Dataskyddssamordnaren nås enklast via kommunens mejl, kommun@alvdalen.se, eller via telefonnummer 0251-313 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Dina rättigheter som registrerad

Precis som tidigare har du rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har som rör dig, vilka uppgifter det är, varifrån de kommer, syftet med behandlingen och vilken laglig grund vi har till att behandla dina uppgifter. Kontakta oss via kommunens mejl, kommun@alvdalen.se eller via telefonnummer 0251-313 00.

Du kan begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rättelse av dina uppgifter, att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering och flytt av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss via kommunens mejl, kommun@alvdalen.se eller via telefonnummer 0251-313 00 och berätta vad du vill göra.

Om du har lämnat ett samtycke för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter, så har du när som helst rätt att återkalla det. Vänd dig dit du lämnat samtycket så hjälper de till med det.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197