Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Överklaga beslut

Att överklaga kommunala beslut

I en kommun finns två typer av överklaganden – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Det finns stora skillnader mellan de två överklagandemöjligheterna, både vad gäller hur man överklagar, vem som får överklaga och vad domstolarna får pröva vid ett överklagande.

Laglighetsprövning

Beslut av kommunala organ – fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser samt i vissa fall de kommunala revisorerna – överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning om det inte finns bestämmelser i lag som säger att beslutet ska överklagas som förvaltningsbesvär. Kommunfullmäktiges beslut överklagas nästan alltid i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning.

Utmärkande för laglighetsprövning är:

• Endast kommunmedlemmar har överklaganderätt, och det oavsett om beslutet angår honom eller henne personligen.

• Tiden för att överklaga börjar löpa när det justerade sammanträdes¬protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

• Den som klagar får inte åberopa någon ny omständighet som stöd för sin talan efter att tiden för att överklaga gått ut

• Domstolens prövar endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

• Domstolen kan bara undanröja beslutet men inte ändra beslutets innehåll.

 

Det finns fyra grunder som kan leda till en ändring av ett kommunalt beslut (13 kap 8 § kommunallagen):

• Beslutet inte har tillkommit på lagligt sätt

• Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen

• Det organ som har fattat beslutet har inte haft rätt att göra det

• Beslutet strider mot lag eller annan författning

Uppräkningen i paragrafen är uttömmande, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att genom laglighetsprövning få ett kommunalt beslut upphävt på någon annan grund än de nämnda.

Överklaga

Om man tycker att kommunen har överträtt sin kompetens eller fattat ett beslut i strid mot gällande lagar och regler har man som kommunmedlem rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Tänk på detta då du överklagar:

• Ditt överklagande ska vara skriftligt.

• Ange vilket beslut det är du överklagar och vem som fattat det.

• Ange vilket eller vilka fel som du tycker kommunen gjort samt de omständigheter som du vill åberopa som stöd för din uppfattning. Tänk på att du inte kan komplettera ditt överklagande med nya omständigheter efter det att tiden för att överklaga gått ut.

• Ditt överklagande ska skickas till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har anslagits på kommunens anslagstavla.

 

Förvaltningsbesvär

Den andra typen av överklagande är förvaltningsbesvär. Exempel på beslut som överklagas med förvaltningsbesvär är beslut om ekonomiskt bistånd och beslut om bygglov.

Utmärkande för förvaltningsbesvär är:

• Att endast den person eller det företag som berörs av beslutet kan överklaga.

• Att tiden för att överklaga börjar löpa när du fått (delgetts) beslutet.

• Att domstolen prövar både beslutets laglighet och lämplighet.

• Att domstolen kan upphäva, ändra eller helt ersätta det tidigare beslutet med ett nytt beslut.

Överklaga

Om du delgetts ett beslut av kommunen t.ex. att din bygglovsansökan inte har beviljats ska det framgå av beslutet hur du kan överklaga det och till vilken myndighet du ska skicka ditt överklagande. I beslutet ska det även framgå inom vilken tid (överklagandetiden) du senast kan överklaga beslutet. Överklagandetiden börjar löpa från det datum du delgavs beslutet.

 

Mer information finns på Förvaltningsrättens hemsida

Förvaltningsrätten i Falun

 

Sidan uppdaterad 21 december 2017

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197