Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Översvämning

Översvämningsdrabbat rött hus

Långvariga och kraftiga regnperioder kan orsaka översvämningar i större vattendrag. Under den så kallade vårfloden kan en snabb snösmältning öka översvämningsrisken. Kraftiga skyfall kan snabbt orsaka lokala översvämningar framförallt i mindre vattendrag och tätorter när dagvattensystemen översvämmas.

Översvämningar kan bland annat orsaka jordskred, transportstörningar och skador på infrastruktur som elförsörjning och telekommunikationer.

Skydda dig och din fastighet

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser att bli extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du har beredskap för att skydda din egendom. Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på webbsidan DinSäkerhet

Vårflod

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn.

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.

Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem.

Så här förbereder du dig inför en vårflod

  • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån.
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor. Fråga kommunen eller titta på översvämningskartor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) kartor med områden som kan svämma över

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

  • Kontrollera din försäkring.
  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Läs mer på:

DinSäkerhet.se

Krisinformation.se

Länsstyrelsen Dalarnas webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB) webbplats

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197