Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Brandskyddsrapportering, Älvdalens kommun


SKRIFTLIG REDOGÖRELSE AV BRANDSKYDDET

 

Även du som inte ska lämna skriftlig redovisning är skyldig att jobba systematiskt med ditt brandskydd.

 

 

 

 


Klicka här för att komma till en Checklista som du kan arbeta efter. 

 

HUR REGLERAS BRANDSKYDDET?

 

Klicka på denna fil som beskriver den nya Lagstiftningen samt Ansvarsfrågan.

 

 

 

VISSTE DU ATT DET ÄR DITT ANSVAR ATT FÖRHINDRA BRÄNDER?

 

Här kan du läsa den folder som delats ut i alla hushåll i Älvdalens kommun,och som beskriver fastighetsägarens ansvar gällande släck- och livräddningsmaterial. Samt viktig information och andra goda råd.            Lilla Säkerhetsboken (Ej färdig länk)

 

Varför skall en skriftlig redogörelse lämnas in?
Så säger lagen...

 

Enligt 2kap 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

 

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas.

 

Räddningsverkets allmänna råd 2004:3 ger vägledning till hur det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör bedrivas, samt vilka som skriftligt skall dokumentera sitt SBA.
SRV:s föreskrift 2003;10 talar om vilka typer av objekt och verksamheter som är skyldiga att skriftligt lämna in redogörelse för sitt brandskydd till kommunen. (Räddningstjänsten)

 

Räddningsverkets allmänna råd 2004:4 förtydligar vilka som skall lämna in skriftlig redogörelse samt vad redogörelsen bör innehålla.

 

Denna redogörelse rekommenderas att göras digitalt på denna sida och skickas till respektive kommun.

 

Även du som inte ska lämna skriftlig redovisning är skyldig att jobba systematiskt med ditt brandskydd

 

Klicka här för att komma till Checklistan som du kan arbeta efter

 

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197