Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

PILOTSTUDIE DREVFJÄLLEN

 

Länsstyrelsens hemsida är numera uppdaterad med minnesnoteringar från utflykten till Drevfjällets naturreservat den 31 augusti.  Trots få deltagare blev det en lyckad dag.

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/alvdalen/drevfjallen/Pages/mote-pa-fjallet-.aspx

Inbjudan:

Utflykt till Drevfjällets naturreservat den 31 augusti.
Vi träffas i Nysaetern kl. 11, och gör en gemensam tur på några timmar i området.
Utrusta Dig med matsäck, kläder och skor efter väderlek och terräng.

Utflykten gör
vi för att ute på plats uppleva det som området har att erbjuda, samtidigt som vi kan föra ett samtal om det som engagerar och intresserar oss i området. Ett tillfälle för utbyte av kunskap och synpunkter.

Älvdalens kommun och Länsstyrelsen står tillsammans bakom denna inbjudan.
Har Du frågor om utflykten kan Du ta kontakt med Jemt Anna Eriksson på tel.
023-812 45 eller skicka ett E-brev till jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se

Vägbeskrivning: Från Idre: Åk mot Flötningen. Några km efter riksgränsen kommer man till Drevsjö. Sväng vänster mot Engerdal och åker söderut några kilometer. Avtagsvägen mot Drevfjällen är en liten grusväg som man måste åka sakta för att upptäcka. Mitt emot ett litet vitt hus med brunt staket går vägen in och det är skyltat Lortsaetra och Nysaetra. Vägen delar sig efter ett tag. Åk då vidare mot Nysaetra. Strax efter det finns en låda med informationsskylt för att betala vägavgift. Instruktioner finns vid lådan. Åk vidare tills grusvägen tar slut. Det är en lång slingrande grusväg uppe på kalfjället, bitvis stenig och gropig men fullt farbar med vanlig bil. Vid vägens slut finns en vändplan. Skyltar leder mot "Österhögna, Diplomtopp". Följ dessa!

Klicka här för utskriftsvänlig vägbeskrivning!

Klicka här för att se annonsen, eller nedan för att komma till Länsstyrelsen webbplats med mer information.

 

 

Klicka här för att komma till Länsstyrelsens sida om arbetet med PILOTSTUDIE DREVFÄLLEN.

12/5 kl 18 är det dags för nytt möte i PILOTSTUDIE DREVFJÄLLEN.

Klicka här för information om mötet 12/5.

2011-04-15

Mötet den 19 april är inställt p.g.a. att styrelsen för lokal förvaltning begärt att få längre förberedelsetid. Mötet den 12 maj avser vi att genomföra enligt tidigare annonsering. Sprid gärna detta meddelande till andra som Du tror hade för avsikt att komma till mötet den 19 april.

 

2011-04-01

Den 4 april skedde det första arbetsmötet om revideringen av Drevfjällsreservatets beslut och skötselplan. Mötet ägde rum i Idre Kulturhus.

Klicka här för interrimsstyrelsens minnesanteckningar från det första mötet!

Klicka här för Länsstyrelsen minnesanteckningar från det första mötet!

2011-02-03

 

 

Idre kulturhus 2011-02-03, Pilotprojekt Drevfjället

 

Minnesanteckningar skrivna av Jemt Anna Eriksson, text i kursiv stil är tillägg som Anna gjort.
Minnesanteckningarna kan också läsas på Länsstyrelsens hemsida, 
http://www2.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/nyheter/2011/Pages/hur-ska-drevfjallet-skotas-i-framtiden.aspx

 

Fler än 60 personer deltog. Av de som lämnade sitt namn på deltagarlistan var det 12 kvinnor och 50 stycken män.

 

Mötet inleddes av Älvdalens kommunstyrelses ordförande Kjell Tenn och landshövding Maria Norrfalk. Bägge uttryckte förhoppning att detta var starten på ett gemensamt lärande och deltagande i arbetet att se över föreskrifter och skötselplan för Drevfjällen.

 

Agneta Setterwall fungerade som processledare under mötet. Hon arbetar med demokratiska processer, goda mötesformer och konflikthantering, ofta i sammanhang där hantering av naturresurser är en viktig fråga, och är knuten till Miljökommunikation på Institutionen för stad och land, Ultuna, SLU. Hennes bakgrund är beteendevetenskaplig.
Deltagande tjänstemän från kommun och Länsstyrelse presenterade sig: Kommunchef Stefan Linde, miljöchef Edita Platbardis, Stadsarkitekt Thomas Jonsson, Naturvårdshandläggare Jimmy Skord, Turismsamordnare Peter Entian. Naturvårdshandläggare Lennart Bratt från Länsstyrelsen som har ansvaret för att arbeta med naturvårdsfrågor i Älvdalens kommun, områdesansvarige för förvaltningen av skyddad natur i Älvdalen Ole Opseth, funktionssamordnaren för förvaltningsfunktionen Per Johanson och funktionssamordnaren för naturskyddsfunktionen Jemt Anna Eriksson. Per och Anna ansvarar för att länsstyrelsemedarbetare som är viktiga för det fortsatta arbetet med revideringar engageras i den utsträckning som behövs. Anna har projektansvaret för revideringsarbetet.

 

Frågor ställdes till deltagarna för att karakterisera deltagarna, här nedan är svaren sammanställda:

 

• Av deltagarna så är var det knappt 20 stycken som inte regelbundet besöker reservatet.
• Näringsverksamhet bedrivs av 15 st.
• Antalet som åker skidor i reservatet är 15 st. Lika många är det som åker skidor i gjorda skoterspår.
• Ungefär 40 st. åker skoter i reservatet och det är såväl på som utanför led.
• 7 st. utövar jakt i reservatet.
• 25 st. fiskar i reservatet.
• 25 st. vandrar i reservatet.
• Majoriteten av deltagarna är fastboende i kommunen.
• Cirka 30 st. har bott tre eller fler generationer på orten.
• 5 st. är nyinflyttade.
• 12 st har barn under 18 år.
• Av de manliga deltagarna hade cirka 15 en fru som gärna också skulle ha velat delta i mötet.
• 1 har försökt rida i reservatet. 4 st. skulle göra om det gick.
• 2 st klättrar i reservatet.
• 1 skådar fågel.
• Cirka 10 st studerar djurlivet i reservatet.
• 20 st har sett björn, 7 st har sett varg, 6 st har sett järv och 25 st har sett örn.
• 9 st av deltagarna har fastighet inom reservatet.
• 5 st är fritidspolitiker.
• 35 st är föreningsaktiva.
• 4 st är yngre än 30 år.
• 1 åker hundspann i reservatet.

 

Det fortsatta mötet förlöpte efter följande ordning:

 

Agneta lämnade ordet till Lennart Bratt med uppmaningen till deltagarna att lyssna och spara frågor och synpunkter till senare. Lennart berättade om bakgrunden till skyddet av Drevfjället, varför området skyddats utifrån naturförhållanden, kulturella spår och friluftslivsaspekter, gick igenom de viktigaste föreslagna förändringarna av föreskrifter för reservatet samt remissynpunkter som framkommit.

 

Det meddelades att minnesanteckningar kommer att göras från de möten som hålls och dessa presenteras på kommunens resp. Länsstyrelsens hemsida. För de som så önskar skickas anteckningar per post. Deltagare uttryckte oro för att anteckningarna skulle betraktas som protokoll och att det fanns risk att de utformades partiskt. Det slogs då fast att det är fullt möjligt för alla deltagare att nyansera anteckningarna om man är missnöjd med beskrivningar.

 

När vi kommit så här långt i mötet tog vi fikapaus med uppmaningen från Agneta att tänka igenom vad man efter fika vill lyfta fram som viktiga frågor att arbeta vidare med.

 

Nedan är listan med frågor och påståenden som deltagarna vill ska behandlas under det fortsatta arbetet:

 

• Skötselplanen bör ses som en del av en utvecklingsplan som ska handla om näringslivsplanering på orten. En planering som utgår från naturreservaten och som även innebär en konsekvensutredning av reservaten i ett näringslivsperspektiv.
• Att det ska utredas när det gäller inskränkningar som drabbar de som har fastigheter inom naturreservatet. Leder inskränkningarna till skadestånd för fastighetsägare?
• Utred äganderätten till Drevfjället.
• Vad innebär natura2000-nätverket? På denna sida på Länsstyrelsens hemsida kan Du läsa mer om Natura2000: http://www2.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura2000/Pages/default.aspx
• Naturreservaten, innebär de en avveckling eller utveckling när det gäller turism och besöksnäringen?
• Utred vilken betydelse Fulufjällets nationalpark har för bygden.
• Hur ska jakten bedrivas?
• Utred vargens påverkan på lokalsamhällena.
• Hur kan transporter ske in och ut från naturreservatet.
• Hur kan fisket utvecklas.
• Utred vad som är lokal förvaltning. Det finns lokala initiativ tagna redan för att utveckla detta arbete. Under utredningstiden ska inga restriktioner råda i reservatet.
• För framtidstro på orten är det viktigt med skoterturismen. Drevfjället är det enda område där skoteråkning är tillåten.
• Lista det som är förstört av t.ex. skoter och förklara varför.
• Varför behövs det en skötselplan?
• Redovisa länsstyrelsens bullermätning. Varför är inte han som gjort den med?
• Om skoterkörning inskränks hotas även hundspannsverksamheten.
• Man talar om hotade arter men flera tidigare hotade arter ökar numera. Glesbygdsbor däremot är utrotningshotade.
• Vi vill samarbeta med myndigheterna.
• En damm ha rivits som havererat fisket i Fjolbusjön. Vad kommer att hända med dammen vid Bursjön-Holmsjön.
• Vilken processutveckling kommer att ske efter pilotprojektet Drevfjället?
• Underifrånperspektivet är viktigt. Fortsätt med det arbetssättet i arbetsgrupperna.
• Utvecklingen av bygden hotas från Länsstyrelsens naturvårdsenhet och ledande naturvårdsorganisationer. Olika länsstyrelser gör olika bedömningar, se till att kalibrera Er mellan länen!
• Redovisa regeringens och Eu:s mål med regionen.
• Redovisa kommunens roll i förhållande till Länsstyrelsen. Detta besvarades vid mötet: Kommunen och länsstyrelsen gör detta tillsammans. Stefan Linde och Jemt Anna Eriksson håller kontakten och samordnar insatser som görs och planeras.
• Vilken är naturvårdsverkets roll? Knappt 6000 st namnunderskrifter samlades in mot remissplanen över Drevfjället. Ett remissvar var motsatt till de synpunkter som förts fram lokalt, det svaret var från Naturvårdsverket. – Varför är inte de med?
• Hur stor del av Dalafjällen ska skyddas?
• Det är fel att starta översynen av fjällreservaten med Drevfjället. Det är ett för begränsat område.
• Vad händer om ett naturreservat inte sköts om? Finns det forskning om detta?
• Har naturreservat bildats som ett led i näringslivsutveckling?
• Vilket inflytande har tjänstemäns egna uppfattningar?
• Är inte allt detta bara ett spel för gallerierna? Förklara regelverk och juridiska aspekter.
• Finns det någon deadline för när Drevfjällsarbetsrevideringen ska vara klar? På detta gav Länsstyrelsen besked att processen får ta den tid som krävs.
• Det ligger redan ett förslag på Länsstyrelsens hemsida! Länsstyrelsen förklarade att det är det förslag som gick ut på remiss för cirka ett år sedan. Ett förslag som Länsstyrelsen inte gått vidare med i och med att denna process nu sätts igång.
• Kommunens samhällsplanering hindras om inte förutsättningarna i samband med skyddad natur är klara.
• Viktigt att ortsbefolkningen har fortsatta möjligheter till skoteråknng.
• Tystnaden i området störs av flygtrafik som bara ökar.
• Gör en historisk utredning av skyddsarbetena över Drevfjället. Utred utfallen av alla överklaganden.
• Det finns oklarheter när det gäller gränsdragningar runt reservatet.
• Än naturreservaten till för fler än de som är unga och friska?
• Behövs det mer kunskap och forskning när det gäller varför natur ska skyddas?
• Stigar är viktiga i området, utveckla dem.

 

Mötet avslutades med att mikrofonen gick varvet runt med uppmaningen att uttrycka hur det känns nu. Många uttryckte förhoppningar inför det fortsatta arbetet och att det inledande mötet upplevdes positivt. Några känner fortsatt misstänksamhet mot myndigheterna. Ett lokalt initiativ med stöd från världsnaturfonden presenterade sig. De önskar att med ökad kunskap inom naturvårdsämnet kunna påverka händelseutvecklingen när det gäller naturvårdsfrågor i regionen. Agneta avslutade med att konstatera att vi nu går in i en medborgardialog som kommer att innebära fördjupning i samhällskunskap. Såväl kommunen och Länsstyrelsen var glada för att mötet engagerat och skapar förhoppningar för ett vidare samarbete. Ett ansvarsfullt och troligen svårt arbete väntar.

 

Tre stycken arbetsgruppsmöten är inplanerade, nämligen 4 april; 19 april och 12 maj. I Idre kulturhus kl. 18-21. De som vill delta i arbetsgrupperna ombeds att kontakta Anna. Redan under kvällen anmälde några sitt deltagande.

 

Kommentar tillagd av Anna: Utifrån de synpunkter och frågor som redovisas ovan är en bedömning att frågorna samlar sig under följande huvudrubriker: Hur aktiviteter regleras i naturreservatet (skoter, jakt övrigt friluftsliv), Förvaltningsfrågor (hur områdets skötsel ska vara), Fastighetsrelaterade frågor och utvecklingsfrågor av näringsliv kopplat till besökare i naturreservatet. Under tiden fram till nästa möte kommer vi att se till att arbetsgruppen får bemanning från de sakkompetensområden som behövs. Direkta frågor som är ställda ska få svar i den mån det är möjligt. Några svar ges redan som kompletteringar i dessa minneanteckningar.

 

Sedan mötet har en facebookgrupp skapats av en deltagare vid mötet. http://www.facebook.com/note.php?note_id=178824295486487&id=1681934940

 

De som har möjlighet kan därför hålla kontakten via denna grupp. Länsstyrelsen och kommunen kommer att meddela ny information som tas fram via inlägg i denna grupp. På såväl Länsstyrelsens som kommunens hemsidor kommer minnesanteckningar att presenteras. För alla de som inte deltar på facebook eller som inte använder sig av datorn överhuvudtaget kan få information sig tillsänd via vanlig post om man skickar sin adress till Anna (Länsstyrelsen Dalarna, Jemt Anna Eriksson 791 84 Falun).

 

Falun den 7 februari 2011, Jemt Anna Eriksson

 

 

 

2011-01-17

 

Välkommen till Idre kulturhus den 3 februari kl. 18 angående PILOTSTUDIE DREVFJÄLLEN

Alla olika anspråk på fjällområdet ska bli belysta, granskade och sammanvägda på ett klokt sätt. Ju fler som bidrar till den samlade bilden desto bättre går det att se konsekvenser av olika framtida nyttjanden.

 

Älvdalens kommun och Länsstyrelsen Dalarna står tillsammans bakom denna inbjudan. För att kunna väga ihop alla erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och åsikter som rör fjällreservaten behövs en öppen dialog om framtiden. Detta möte är en start på detta arbete 

 

OBS! Eftersom vi bjuder på fika är det bra om du anmäler dig. 
Anmälan sker via e-post till: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se, eller tel 023-812 45 senast den 28/1. / – Väl mött!
Stefan Linde, kommunchef Älvdalens kommun

 

Inbjudan i utskriftvänligt format hittar du genom att klicka här!  

 

Annons inför mötet införd i Fjällposten hittar du genom att klicka här!  

Anmälan sker via e-post till: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se, eller tel 023-812 45 senast den 28/1. 

 

 

AVSIKTSFÖRKLARING FRÅN ÄLVDALENS KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSEN DALARNA
Vid ett möte i Idre 26-27 augusti i år diskuterades hållbar utveckling i fjällområdet. En fråga som väckte mycket diskussion är att fjällreservatens beslut och skötselplaner ska ses över. När vi gemensamt tar fram förslag till skötselplanerna och besluten är det givetvis viktigt att alla olika anspråk på fjällområdena blir belysta, granskade och sammanvägda ....
 

 

 Läs mer genom att klicka här!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-08-28 

 

 

 

AVSIKTSFÖRKLARING FRÅN ÄLVDALENS KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSEN DALARNA
Vid ett möte i Idre 26-27 augusti i år diskuterades hållbar utveckling i fjällområdet. En fråga som väckte mycket diskussion är att fjällreservatens beslut och skötselplaner ska ses över. När vi gemensamt tar fram förslag till skötselplanerna och besluten är det givetvis viktigt att alla olika anspråk på fjällområdena blir belysta, granskade och sammanvägda ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer genom att klicka här! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSIKTSFÖRKLARING FRÅN ÄLVDALENS KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSEN DALARNA
Vid ett möte i Idre 26-27 augusti i år diskuterades hållbar utveckling i fjällområdet. En fråga som väckte mycket diskussion är att fjällreservatens beslut och skötselplaner ska ses över. När vi gemensamt tar fram förslag till skötselplanerna och besluten är det givetvis viktigt att alla olika anspråk på fjällområdena blir belysta, granskade och sammanvägda ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer genom att klicka här! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-04 -15
Mötet den 19 april är inställt p.g.a. att styrelsen för lokal förvaltning begärt att få längre förberedelsetid. Mötet den 12 maj avser vi att genomföra enligt tidigare annonsering. Sprid gärna detta meddelande till andra som Du tror hade för avsikt att komma till mötet den 19 april.”

 

Minnesanteckningar från det första arbetsmötet finner Du genom att klicka här!

 Välkomna! 

 

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197