Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Ved

Vedstapel
Logga energi- och klimatrådgivning

 

Ved är ett biobränsle och det bränsle som människan använt under längst tid. Vid förbränning av biobränslen avges inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som avges tas upp av växterna och används av dessa som byggnadsmaterial. Däremot så kan utsläpp av andra skadliga ämnen uppstå om eldningen är ineffektiv.

Vedeldningspolicy för Älvdalens kommun
För att undvika olägenheter för människor, djur och natur på grund av för höga utsläpp av giftiga ämnen vid vedeldning kan man läsa dokumentet "Vedeldning". Du kan även ta kontakt med miljöavdelningen.

Här nedan ser Du vilka ämnen som släpps ut vid vedeldning. Vid dålig förbränning ökar koncentrationen av dessa.

Stoft - Sot. Små partiklar som bärare av olika kemiska föreningar.

Tjära - Benämns även som tyngre kolväten. Bildas vid syrefattig förbränning.  

HC - Kolväten. Vissa cancerogena. Kolväten reagerar med kväveoxider i solljus och bildar marknära ozon. Skadligt för växter och djur.  

SOx - Svaveldioxid. Försurande. Kan vara skadligt för lungorna.  

NOx - Kväveoxider. Kan ge akuta astmatiska problem. Misstänks ge cancer. Försurning och övergödning. Bildar marknära ozon tillsammans med kolväten.  

CO2 - Koldioxid. Växthusgas. Tillför inte något nettotillskott till atmosfären vid vedeldning.
 
CO - Koloxid. Giftig. Bildas vid ofullständig förbränning.  

VOC - Flyktiga organiska ämnen. Reagerar med kväveoxider i solljus och bildar fotokemiska oxidanter och marknära ozon som är skadligt för växter och djur.  

PAH - Polycykliska aromatiska hydrokarboner (Polyaromatiska kolväten). Mycket cancerframkallande och kan ge genetiska skador.

Sidfot energi- och klimatrådgivning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197