Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vind

Vindkraftverk
Vindkraftverk
Logga energi- och klimatrådgivning

Under tusentals år har vinden varit av stor vikt för människan. Vid sidan om vindfyllda segel har väderkvarnar använts i Kina och Japan sedan 4 000 år. Till Sverige kom väderkvarnarna på 1300-talet. Efter oljekrisen 1973 inleddes den sentida vindkraftsexpansionen. 1998 fanns cirka 10 GW vindkraft installerad i världen och i Sverige 178 MW vilket gav cirka 317 GWh. I Sverige ligger de bästa vindstråken vid kustbanden och i fjällen. Även i Älvdalen finns platser med goda vindförhållanden. För Älvdalen och Sverige är vindkraft ett bra komplement till den utbyggda vattenkraften. I och med att det blåsigaste halvåret infaller under vintern så kan mycket vindel produceras då, i motsats till vattenkraften som då ej får några naturliga råvarupåfyllningar utan blir tvungna att använda den lagrade vattenmassan från sommarhalvåret.

Mer om vindkraft
Vinden är en förnybar energikälla som kan utnyttjas i stora delar av världen. Investering i forskning har varit stor, vilket lett till att dagens vindkraftverk är effektiva. Den energi som kan utvinnas är konkurrenskraftig gentemot andra teknologier, med den fördelen att miljömässigt så är det den renaste formen av elproduktion. Den kräver inga miljöfarliga bränsletransporter, ger inga utsläpp och lämnar inget miljöfarligt avfall.

Vindkraftverk omvandlar rörelseenergi ur vinden till andra energiformer som mekanisk arbete (väderkvarnar och vattenpumpar) eller el.


Vinden innehåller stora mängder energi som kan utnyttjas, denna energi måste ”fångas” och omvandlas för att kunna användas till nyttigt arbete. För detta syfte används i regel en turbin. När vinden sätter turbinen i rotation driver den en axel som i sin tur kopplas till en elektrisk generator. 

För- och nackdelar hos vindkraftverk

Fördelar:  

 • Förnyelsebar.
 • Inga utsläpp.  
 • När det blåser är behovet som störst (vid kraftig blåst är det kallare och värmeförluster är högre).
 • Vindkraftverk ersätter en del elproduktion från andra anläggningar, vilket betyder att det sker en minskning av utsläpp. 
 • Minskar utsläppen av föroreningar från den elproduktion den ersätter.
 • Minskar utsläpp från fordon för transport av bränsle.

Nackdelar:

 • Kan bara utnyttjas när det blåser.
 • Påverkar landskapsbilden.
 • Kan ge upphov till skuggor och reflexer som kan upplevas som störande för de som bor i närheten.
 • Ljud under drift upplevs som en svischande som kan störa näraboende.
 • Djur och växter på land kan påverkas något negativt lokalt, men genom att utsläppen minskar blir troligen nettopåverkan positiv även för dessa.

Miljöpåverkan
Vindkraften är klassad som miljöfarlig verksamhet eftersom den kan medföra olägenhet för omgivningen genom t.ex. buller och ljus. Beroende på vindkraftverkets effekt är vindkraftverket tillstånds- eller anmälningspliktigt.

Ett vindkraftverk kräver bara något tiotal kvadratmeter på marken, men de måste placeras med tillräcklig mellanrum så de inte stör varandra.

 

 Miljöpåverkan vid installation:

 • Tillfartsväg.
 • Nedgrävda elkablar.
 • Floran kan påverkas under byggnadsfasen eller genom att  grundvattennivån förändras. Grunden runtomkring fundamentet kan, för det mesta, återanvändas som tidigare efter installationen.

Miljöpåverkan vid drift:

 • Vindkraftverkets fundament tar bara några kvadratmeters av marken.
 • Eventuell tillfartsväg för servicepersonalens skåpbil om inte terränggående bil används.
 • Alstring av ljud från rotorbladet.
 • De syns från långt avstånd och modifierar landskapsbilden.
 • När solen skiner kan rotorbladet ge upphov till skuggor (som kan ge en stroboskopeffekt när den passerar ett fönster) och reflexer (på äldre modeller).
 • Risken för att fåglar kolliderar med rotorbladen har i flera studier visats vara låg. Men fågellivet kan bli påverkat av olika faktorer. Om vindkraftverket står nära viktiga rastplatser eller häckningsområden kan det medföra en större risk för kollisioner. Sen är det frågan om vilka arter det handlar om, eftersom vindkraftverk har visat sig ha en skrämseleffekt som varierar från art till art.

Det är alltid viktigt att genomföra en studie om vilka arter som finns och hur fågellivet kan bli påverkat, detta gäller framför allt i kust- och fjällområdena.

Relaterade länkar


Svensk vindkraft

Svensk energi

Sidfot energi- och klimatrådgivning  

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197