Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Tillfälligt boende

Med tillfälliga boenden menas till exempel hotell, pensionat, lägergårdar, vandrarhem, militärförläggningar, lägenhetshotell, rum i eller i anslutning till bostad, camping och stugbyar.

Vid tillfälliga boenden är det viktigt med god hygien för att undvika smittrisker. Det är verksamhetsutövarens ansvar att hålla en god hygien och samhällsenhetens ansvar att ha tillsyn över tillfälliga boenden.

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön. Endast de verksamheter eller åtgärder som är försumbara med hänsyn till miljöbalkens mål, en hållbar utveckling, är undantagna från krav på egenkontroll.

Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 § miljöbalken) utgör tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll. En fungerande egenkontroll bidrar till att brister hittas och åtgärdas. Att vidta åtgärder enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler följer inte av bestämmelserna om egenkontroll, men egenkontrollen är ett sätt att identifiera behoven av åtgärder. Den verksamhetsutövare som har en god egenkontroll får lättare att hantera den omvända bevisbördan som innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att kunna visa för tillsynsmyndigheten att miljöbalkens krav efterlevs.

Klicka här för att komma till informationsblad om egenkontroll!

Du kan även läsa mer om tillfälliga boenden på Socialstyrelsens hemsida:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-101-2

 
Margareta Eriksson


Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197