Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Så här går det till

Så här går det till – steg för steg

1. Samla information och bilda dig en uppfattning om hur du bäst ska klara lämplig funktion på avloppsanläggningen och samtidigt klara skydd av vattentäkter och miljön. Information om enskilda avlopp finns bl.a. på avloppsguidens hemsida, http://www.avloppsguiden.se/. Du kan också titta på Naturvårdsverkets faktablad om enskilda avlopp.

2. Ansökan görs på den blankett som du fått från samhällsenheten. Till blanketten ska följande bifogas:

  • Översiktskarta: här markeras vattentäkter på eller i närheten av fastigheten (inom 100 meter). Borrad brunn markeras med B och grävd med G.
  • Situationsplan; som visar den planerade avloppsanläggningen med ledningar, brunnar och reningsanläggning (inkluderande utsläppspunkt av spillvatten vid andra lösningar än infiltration), fastighetsgränser, byggnader, plats för ev. provgrop, uppsamlingsplats för slamtömningsbil (skala 1:400 - 1:1000). Tänk på att försöka placera slamavskiljaren lätt åtkomlig för tömning, 20 meter eller kortare från väg som tömningsfordonet kan köra på. Det finns möjlighet att tömma på längre avstånd, men då ökar tömningskostnaden något. Ansökan ska även innehålla en kopia av ekonomiska kartan eller någon annan karta där angränsande fastigheters beteckning framgår.
  • Om avståndet till grundvattenyta och/eller berg är mindre än två meter samt vid anläggande av biomoduler och markbäddar ska en längd- och tvärsektion över anläggningen bifogas ansökan.
  • Siktanalys eller perkolationstest; om avloppsvatten ska omhändertas av marken t.ex. i en infiltrationsanläggning
  • Om anläggningen berör annans mark ska skriftligt medgivande bifogas.

3. När ansökan inkommit till samhällsenheten sker granskning. Kommunicering sker med sökanden, eventuella kompletteringar krävs in etc.

4. När ansökan är komplett ska en cirka 2-3 m djup provgrop grävas där reningsanläggningen planeras. Personal från samhällsenheten besöker fastigheten och tittar på provgropen. Provgropen kan visa hur grundvattennivån ligger. I vissa fall krävs mer omfattande undersökningar för att få reda på grundvattennivåns läge. OBS! Inspektioner av provgropar kommer endast ske när grundvattennivåerna ligger som högst och detta inträffar normalt runt maj månad och runt september-oktober månad. Var medveten om detta och beställ inspektion av provgrop i god tid.

5. Innan tillståndet utfärdas skickas handlingarna till fastighetsägare i omgivningen. De ska sedan ha två veckor på sig att inkomma med eventuella synpunkter. Det kan underlätta om du själv i förväg har informerat grannarna om dina planer. Eventuella synpunkter tas i beaktande i vidare handläggning.

6. Efter remisstiden skrivs beslutet ut och skickas till dig. Räkning på handläggningsavgiften skickas separat. Observera att arbetet med avloppsanläggningen ej får påbörjas innan du fått tillståndet!

7. Arbetet kan påbörjas. Visa beslutet för den entreprenör du anlitat så att de kan uppfylla de villkor som gäller. Glöm ej att anläggningens utförande ska dokumenteras i en kontrollplan.

8. Samhällsenheten underrättar slamtömningsentreprenören så att slamtömningen kommer igång. Detta är mycket viktigt för anläggningens funktion och livslängd.

9. Lycka till!

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197