Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Inför din ansökan/anmälan om enskilt avlopp

Den som har indraget vatten i sitt hus måste ha en godkänd avloppsanläggning. Det krävs stora kunskaper för att välja och anlägga lämplig avloppsanläggning. Samhällsenheten råder dig att vara påläst och ta hjälp av sakkunniga (leverantörer, entreprenörer och/eller konsulter) innan du börjar fylla i din ansökan. Många entreprenörer åtar sig dessutom arbetet med att anmäla/ansöka. Mer information om enskilda avlopp och olika tekniklösningar hittar du hos Havs- och Vattenmyndigheten och Avloppsguiden. Länkarna nedan tar dig till deras hemsidor:

Havs- och vattenmyndighetens hemsida
Avloppsguidens hemsida

 

Så här går du tillväga för att ansöka/anmäla:

 1. Om du äger byggnaden som ska ha en avloppsanläggning men inte marken ska en undertecknad tillåtelse från fastighetsägaren bifogas ansökan/anmälan.

 2. Kontakta en entreprenör
  Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag till din ansökan/anmälan.

 3. Utredningsskyldighet och val av reningsteknik
  Faktorer som tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering påverkar ditt val av reningsteknik.

  a. Kontakta dina grannar och be om uppgifter om dricksvattenbrunnar inom 200 m från din planerade avloppsanläggning.

  b. I Älvdalens kommuns riktlinjer för enskilda avlopp kan du läsa om vilka reningskrav som gäller inom kommunen (Här hittar du "Riktlinjer för handläggning av små avloppsanläggningar i Älvdalens kommun" som pdf-fil) Kontaktcenter eller kommunens miljöinspektör kan hjälpa dig om du behöver ytterligare vägledning om vilka reningskrav som gäller på din fastighet.

  c. Om du överväger en infiltrerande lösning måste du utreda markförhållandena genom att gräva provgrop och beställa markprovsanalyser. Ta hjälp av din entreprenör och bifoga provresultaten till din ansökan/anmälan.

  Lämna provgropen öppen, alternativt sätt ut grundvattenrör (lämpligtvis ett slitsat avloppsrör) innan gropen fylls igen så att miljöinspektören har möjlighet att bedöma provgropens djup och avståndet till grundvattenytan vid sitt platsbesök. Platsbesöket är en del av behandlingen av ditt ärende och sker efter det att ansökan/anmälan bedömts vara komplett. Sökanden erbjuds möjlighet att vara med vid platsbesöket men måste inte vara det. Så långt det är möjligt planeras platsbesök till perioder med höga grundvattennivåer, företrädesvis maj-juni, oktober-november.

 4. Ytterligare utredningsbehov
  Om dricksvattenbrunnar riskerar påverkas av din avloppsanläggning behöver du göra en geohydrologisk undersökning. Ta hjälp av en konsult och bifoga utredningen till din ansökan/anmälan.

 5. Teknisk beskrivning
  När du har bestämt anläggning skaffar du en teknisk beskrivning av anläggningen.

  Teknisk beskrivning ska innehålla:
  a. en ritning eller tydlig skiss över anläggningen
      (för markbädd och infiltration avses här längd- och tvärsektionsskisser)
  b. uppgifter om anläggningens dimensionering,
      (dvs. antalet personers avlopp som den klarar av att rena)
  c. uppgifter om anläggningens prestanda,
      (dvs. hur väl anläggningen renar)
  d. rekommenderad service enligt tillverkaren
  e. en beskrivning av hur anläggningen fungerar

 6. Ta fram översiktskarta och situationsplan
  En översiktskarta och situationsplan ska bifogas ansökan/anmälan. Beställ två kartunderlag över fastigheten där anläggningen ska ligga. Ett i skala 1:2500 och ett i skala 1:500. Det kan du göra via Kontaktcenter eller kommunens miljöinspektör.

  Av kartunderlag 1:2500 skapar du en översiktskarta genom att:
  a. rita in var anläggningen ska ligga
  b. rita in var alla dricksvattenbrunnar inom 200 meters radie finns
       (Ange ”G” för grävd brunn och ”B” för borrad brunn)

  Av kartunderlag 1:500 skapar du en situationsplan genom att:
  a. rita ut anläggningens olika delar
  b. visa var det renade vattnet rinner ut
  c. rita ut fastighetsgränser (om de inte redan framgår)
  d. rita ut byggnader (om de inte redan framgår)
  e. plats för ev. provgrop
  f. rita ut var slambilen kan stå

 7. Välkommen in med din anmälan/ansökan!
  Blankett till din ansökan/anmälan. Du kan också be att få blanketten utskriven och hemskickad via Kontaktcenter.

 8. Avgift och handläggningstid
  Handläggningen medför en kostnad för sökande.

  - WC-avlopp till sluten tank kostar 3 840 kr
  - Övriga avlopp kostar 6 720 kr

  I de fall ansökan/anmälan inte är komplett tillkommer timavgift enligt gällande taxa (Miljöavdelningens taxa). För en komplett ansökan/anmälan är handläggningstiden för ett avloppsärende ca 6 - 8 veckor.

 9. Entreprenörsrapport och fotodokumentation
  Entreprenörsrapport bifogas tillsammans med Samhällsenhetens beslut i ditt ärende. Rapporten ska, tillsammans med sakkunnig, fyllas i under tiden utförandet av avloppsanläggningen pågår. När avloppsanläggningen färdigställts ska entreprenörsrapport, inklusive fotodokumentation, skickas in till Samhällsenheten.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197