Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Årets nyföretagare och företagare 2016


Annica Nilsson - Dalafötter, Staffan Derning - Himmelfjäll, Marit Norin och Torbjörn Zakrisson - Rockdale

 

Motivering Årets Företagare i Älvdalen 2016
Med en entreprenörsanda utöver det vanliga, har denna eldsjäl enträget skapat en produkt som ger effekt både lokalt och globalt. Produkten kan sammanfattas som "En familjesaga i fyra årstider". I samarbete med såväl Idre Sameby som andra lokala entreprenörer har denna pionjär fått en helt ny unik året-runt destination att växa fram. Denna entreprenörs gärning kommer att ge avtryck i Älvdalens kommun i oöverskådlig framtid. Vi vill utse denna nydanare och förebild till Årets Företagare 2016 i Älvdalens kommun. Staffan Derning, Idre Himmelfjäll

Madtjeldehtemem Jaepien Darjemessijjiebarkijasse (sydsamisk översättning)
Akten sjïere buerie entreprenöörevuekine, daate ïedtjije lea eadtjohkelaakan aktem produktem skaepiedamme mij effektem byjreskisnie jïh veartanisnie vadta.
Produkte maahta tjohkehtehtedh goh “Aktem fuelhkieheamture njieljie jaepieboelhkine”. Ektiebarkojne Eajran Sïjtine jïh jeatjah byjresh entreprenöörigujmie daate guvhkiehtæjja  buektiehtamme aktem öövre orre abpe-jaepien destinasjovnem sjïdterehtedh. Daate entreprenöören barkoe galka væhtam Älvdaelien tjïeltesne vedtedh gellieh båetije biejjide. Mijjieh sïjhtebe daam orrestehtije jïh åvteguvviem Jaepien Darjemessijjiebarkijasse 2016 Älvdaelien tjïeltesne veeljedh. Staffan Derning, Idre Himmelfjäll


Företagarna Älvdalen genom Lars Dahlberg och Eva Pettersson och Företagarna Särna – Idre – Grövelsjön genom Stefan Nordin.

Motivering Årets Nyföretagare 2016
Att starta nytt företag kräver både mod och innovationskraft. Det visar Årets nyföretagare med råge, genom att ta hand om våra mest försummade kroppsdelar med en service som är unik. Denna företagare tar sig dit fötterna är med sin portabla mottagning. Därmed vill Älvdalens kommun kora vår innovativa fotterapeut Dalafötter till Årets Nyföretagare 2016 i Älvdalens kommun!

Madtjeldehtemem Jaepien orre darjemessijjiebarkijasse (sydsamisk översättning)
Gåessie orre darjemessijjiem skaepiedidh krïeven staalehkevoete jïh innovasjovnefaamoe. Dam joe Jaepien orre darjemessijjiebarkije gaajh vuesehte, juktie bollen biehkie gïetede mah jïjnjemes baajebe årrodh, akten hoksehtimmine mij sjïere lea. Daate darjemessijjiebarkije satnem vaalta gusnie juelkieh lea, dejnie sov juhtije dåastoevinie. Naemhtie Älvdaelien tjïelte sæjhta heevehtidh mijjen innovatijve juelkieterapaute Dalafötter,  Jaepien Orre darjemes sijjiebarkijasse 2016 Älvdaelien tjïeltesne!

Älvdalens kommun genom Karin Ardefelt och Frida Torsein.
 
Årets Cooperativ i Dalarna - Rockdale
Det är Marit Norin och Torbjörn Zakrisson som tillsammans driver kooperativet Rockdale. Rockdale natur- och kulturupplevelser är ett upplevelseföretag som brinner för vår lokala historia och kultur i Älvdalen, norra Dalarna. De drivs av glädje, nyfikenhet och en smula galenskap. Ingen detalj är för liten för att undersökas, inget ställe för obetydligt för att upptäckas. För dem är upplevelser förankrade i lokal kunskap, upptäckarglädje och god mat i härliga och spännande miljöer. Och så ska det vara lite rockigt också.

 
Stort grattis till er allihopa!

Här kan du läsa om Årets Företagare och Årets Nyföretagare från i år och tidigare år:

2015
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/04/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/04/arets-foretagare-i-alvdalens-kommun-2014.html

2014
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/07/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/10/arets-foretagare-i-alvdalens-kommun-har.html

2013
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/03/frukostmote-i-alvdalen-20-mars.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/04/alvdalens-foretagsmassa-2013.html
 
2012
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/08/arets-foretagare-och-arets-nyforetagare.html 
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/07/i-dag-korades-arets-nyforetagare-i.html 
http://www.alvdalen.se/sv/Naringsliv/Puffar/Arets-Nyforetagare-i-Alvdalens-kommun/
 
2011
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2011/05/arets-foretagare-arets-nyforetagare-och.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2011/05/fjallposten-arets-nyforetagare-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/08/nu-ar-musik-motorfestivalen-invigd.html

 

 
Frida Torsein
frida.torsein@alvdalen.se
0251-31 232

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197