Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Modersmål i grundskolan

Modersmål i grundskolan

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. I modersmålsundervisning får eleven möjlighet att tala sitt modersmål och lära sig att läsa och skriva på sitt modersmål. Detta stärker elevens självkänsla och identitet.

Modersmålet är också nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, historia, traditioner och mycket annat som hjälper eleven att känna till sitt ursprung. Målet är att eleverna ska bli aktivt flerspråkiga personer med dubbel kulturell identitet.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Läs mer om modersmål och nationella minoritetsspråk på Skolverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Modersmålsundervisning i skollagen

I skollagen (2010:800) kan du läsa i 10:e kapitlet 7 §, i 11:e kapitlet 10 §, i 12:e kapitlet 7 § och 13:e kapitlet 7 § om att det finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens (skolans) skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

8 §; Modersmålsundervisning får anordnas

 1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
 2. som elevens val,
 3. inom ramen för skolans val, eller
 4. utanför den garanterade undervisningstiden.

9 §; Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

10 §; En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om

 1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
 2. det finns en lämplig lärare.

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

11 §; Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Begränsningen enligt första stycket gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.

12 §; En elev som får modersmålsundervisning får med den begränsning som anges i 11 § fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.

13 §; Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i sameskolan användas.

Läs mer i skollagen Sveriges riksdags webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197