Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Studiehandledning

Studiehandledning

Elever får hjälp på sitt modersmål

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte fullt kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Studiehandledning stödjer eleverna så att de på ett bättre sätt ska kunna hävda sig i undervisningen, enligt sina förutsättningar.

Den ordinarie ämnesläraren/klassläraren ansvarar för studiehandledningens innehåll. För bästa resultat ska ämnesläraren/klassläraren och modersmålsläraren samarbeta kring planering, utvärdering och uppföljning. Vid behov kan modersmålsläraren delta vid olika provsituationer som "förståelsetolk".

Rektors ansvar

Rektor ansvarar för att en elevs behov av särskilt stöd utreds skyndsamt och att ett åtgärdsprogram utarbetas. Väljer rektorn att sätta in studiehandledning på elevens modersmål ska den ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Studiehandledning till elever med annat modersmål ges oftast av de lärare som även undervisar i modersmålet.

Framgångsfaktorer för studiehandledning på modersmålet är:

  • att den föregås av en bedömning av elevens språk- och ämneskunskaper,
  • att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov,
  • att skolan har kompetens om flerspråkighet,
  • att studiehandledaren och elevens lärare samverkar och
  • att undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande.

Bestämmelser om studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kapitlet 4 § skolförordningen:
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197