Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Överklaga beslut

Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du får överklaga beslutet om det angår dig och om beslutet gått dig emot.

Beslut tagna av Älvdalens kommun ska överklagas till förvaltningsrätten i Falun. Det kan gälla beslut till exempel om skolskjuts. Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut finns det två olika sätt att överklaga kommunens beslut på. Oavsett ska överklagan innehålla vissa bestämda punkter.

Du ska skriva ett överklagande där du talar om varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att förvaltningsrätten ska pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Du bör även meddela de bevis du tycker att du har och vad du vill berätta med varje särskilt bevis.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress och adress till din arbetsplats
  • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
  • e-postadress, och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Vart skickar jag överklagandet?

Det beror på vad det är du vill överklaga. Det finns två olika typer av överklaganden:

1. Förvaltningsbesvär

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet, till exempel Älvdalens kommun. Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet.

Älvdalens kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 100 
796 22 Älvdalen

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar BUF vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten i Falun.

Till "förvaltningsbesvär" räknas till exempel punkt 11.1 enligt "Skolskjutsreglementet":

11.1 Beslut i skolskjutsfrågor kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt svenska förvaltningslagen 22-25 §. Överklagande ska ställas till Förvaltningsrätten i Dalarnas län.

2. Laglighetsprövning

När någon begär att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad, så kallad laglighetsprövning, ska ett sådant överklagande lämnas in direkt till förvaltningsrätten.

Till "laglighetsprövning" räknas till exempel punkt 11.2 enligt "Skolskjutsreglementet":

11.2 Beslut om skolskjuts till fristående skolor eller annan kommunal skola än den som kommunen skulle placerat elev i kan endast överklagas genom laglighetsprövning 10 kap. kommunallagen. Överklagande skall ställas till Förvaltningsrätten i Dalarnas län.

När någon ansöker om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet ska en sådan ansökan lämnas in direkt till förvaltningsrätten.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Läs mer på webbplatsen för förvaltningsrätten i Falun (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197