Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skolresor, skolskjuts

Skolresor, skolskjuts

Skolskjuts i grundskolan

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få kostnadsfri skolskjuts för ditt barn. Skolskjuts gäller från hemmet där barnet är skrivet och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen, det vill säga den skola som ligger närmast till ditt hem.

Lagtext och förordningar

Hämtat ur "Skolskjutsreglementet för Dalarnas län":

1.1 Enligt 10 kap. 32 § i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om behov finns med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

1.2 Enligt 11 kap 31 § i skollagen är kommun skyldig att för eleverna i sin särskola anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionshinder eller någon annan särskild omständighet.

1.3 Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skolskjutsreglementet och skollagens bestämmelse enligt ovan och beslutas av respektive kommun.

Ansökan

Du som har barn med rätt att få skolskjuts ansöker genom att fylla i blanketten här nedanför. Du ska göra en ny ansökan om skolskjuts inför elevens start i:

 • förskoleklass
 • årskurs 4
 • årskurs 7

Ansökan om skolskjuts (öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslutet om skolskjuts

Du har rätt att överklaga beslut som kommunen tar, till exempel beslut om skolskjuts. Din överklagan måste komma in till kommunen inom tre veckor efter att du har fått besked om beslutet.

Hämtat ur "Skolskjutsreglementet för Dalarnas län":

11.1 Beslut i skolskjutsfrågor kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt svenska förvaltningslagen 22-25 §. Överklagande ska ställas till Förvaltningsrätten i Dalarnas län.

11.2 Beslut om skolskjuts till fristående skolor eller annan kommunal skola än den som kommunen skulle placerat elev i kan endast överklagas genom laglighetsprövning 10 kap. kommunallagen. Överklagande skall ställas till Förvaltningsrätten i Dalarnas län

Här kan du läsa om hur du ska göra för att överklaga beslut

Behåll busskortet under hela skolgången

Själva kortet är en värdehandling som ska behållas under hela elevens skolgång eller så länge eleven är skolkortsberättigad. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om eleven inte är berättigad eller om kortet missbrukas.

Läs mer om vad som gäller för busskort på Dalatrafiks webbplats (öppnas i nytt fönster)

Borttappade busskort

Det första kortet som eleven får är gratis. Om elevens kort är trasigt eller om hen tappar det ska hen vända sig till kontaktcenter i Älvdalens kommun (gäller skolor i Älvdalen och Rot) och Särnakontoret eller skolkontoret i Idre (gäller skolor i Särna och Idre).

Kontaktcentret, Särnakontoret och skolkontoret i Idre ger elever nytt busskort när det inte fungerar, är trasigt eller borttappat. Om eleven har tappat bort det eller själv orsakat så att busskortet inte fungerar tar kommunen ut en avgift på 65 kronor.

Om förhållande för eleven förändras under läsåret och eleven inte längre är berättigad till skolkort måste hen återlämna busskortet till skolexpeditionen på skolan utan dröjsmål. Om skolkortet inte återlämnas kan kommunen debitera vårdnadshavaren för den faktiska kostnaden av skolkortet.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om du och barnets ytterligare vårdnadshavare inte lever tillsammans kan ni ansöka om skolskjuts vid växelvis boende. Detta är möjligt om:

 • Vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om barnet
 • Barnet bor växelvis ungefär lika mycket hos vårdnadshavarna
 • Vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen
 • Eleven ska gå i skola som kommunen anvisat. 

I väntan på bussen

Om ditt barn måste vänta på bussen efter skoldagens slut ordnar vi lämplig tillsyn med hänsyn tagen till elevens ålder och behov.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Vi ordnar skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskolan (årskurs 1-9) som har mer än 3 kilometer gångavstånd, antingen till skolan eller till anvisad hållplats för skolskjuts.

För Älvdalens kommun gäller undantag från avståndsregeln i följande byar:

 • Loka by mot Rots skola
 • Näset mot Rots skola
 • Västäng och Kåtilla mot Älvdalsskolan

Undantag från avståndsregeln på grund av trafikmässiga skäl gäller i:

 • Östomsjön (södra bron över till Särna by)
 • Kåtilla (Västängsbron, eleverna får gå fram till hållplatsen vid brofästet på västra sidan av älven)
 • Synnanåt (bro på riksväg 70, eleverna får gå fram till hållplats vid riksväg 70)
 • Västanåt

De elever som är folkbokförda i dessa områden får skolskjuts enligt beslut av Älvdalens kommun.

Läs mer om regler i Skolskjutsreglementet för Dalarnas län (öppnas i nytt fönster)
Läs mer om regler i Skolskjutsreglementet Kommunala beslut, Bilaga 1 (öppnas nytt fönster)

Skolors upptagningsområde

Nedanstående upptagningsområden gäller i Älvdalens kommun. Bor du i det beskrivna området placeras ditt barn i den angivna skolan: 

Boende:   Placeras på:

1.) Boende norr om korsning riksväg 70 och väg 311 till Sörvattnet och ända upp till norska gränsen tillhör Strandskolan.

    Strandskolan, Idre F-9

2.) Boende söder om korsningen riksväg 70 och väg 311 till Sörvattnet, till och med Rånäs samt Östomsjön, Nordomsjön och Gördalen tillhör Buskoviusskolan.

  Buskoviusskolan, Särna F-6

3.) Elever i årskurs 7-9, som är skrivna på adresser inom punkt 1 Strandskolan och punkt 2 Buskoviusskolan, går alla i Strandskolan. Elever som går i årskurs 6 Buskoviusskolan går helt eller delvis i Idre.

  Strandskolan/Buskoviusskolan

4.) Boende i och mellan Nornäs i norr och Storbrott i söder, inklusive Lövnäs, Tyrinäs, Lillåsbyn, Karlsarvet och Månsta. Dessa tillhör Rots skola. 

  Rots skola, Älvdalen F-6

5.) Boende från Storbrott i norr och söderut till kommungränsen (öster om älven). Väster om älven är det från Kåtilla, Rämma och söderut till Väsa, Västäng, samt Evertsberg, Dysberg, Tennäng och Risberg. Dessa tillhör Älvdalsskolan. 

  Älvdalsskolan F-9
6.) Elever i årskurs 7-9 som är skrivna på adresser inom punkt 4 Rots skola och punkt 5 Älvdalsskolan går alla i Älvdalsskolan. Elever som byter folkbokföringsadress under pågående skolgång inom upptagningsområdena Rots skola F-6, Höjden, Montessori & Gläntan F-6 ska erbjudas skolkort.   Älvdalsskolan 7-9

Har du frågor om skolskjuts?

Vid frågor om busskort kontakta din klasslärare eller rektorn på din skola. 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197