Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Starta enskild verksamhet

Starta enskild verksamhet

Så fungerar det med friskolor

Du som vill starta fristående förskola, skola eller enskild pedagogisk omsorg i Älvdalens kommun ska skicka in en skriftlig ansökan med vissa uppgifter som sedan behandlas av barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan om start av enskild verksamhet, godkännande av verksamhet (nytt fönster)
Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola, till miljöavdelningen (nytt fönster)

Information om fristående förskolor

 • Förskolan är en egen skolform
 • Förskolor med enskild huvudman kallas för fristående förskolor
 • Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan gäller också för fristående förskolor
 • Förskolans läroplan gäller även för fristående förskolor
 • Det pedagogiska arbetet vid en fristående förskola ska ledas och samordnas av en förskolechef

Kommunerna beslutar om fristående förskola
Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola.

Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bland annat förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller även för fristående förskolor. 

Läs mer om fristående förskolor (öppnas i nytt fönster)

Det går även att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi.

Läs mer om vad som menas med pedagogisk omsorg här (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om vad som menas med barnomsorgspeng (öppnas i nytt fönster)

Information om fristående skolor

Den nya skollagen innebär flera nyheter för fristående skolor. De viktigaste är:

 • Skollagens bestämmelser för fristående skolor blir till stor del desamma som för offentliga skolor. Till exempel kan de flesta skolformerna bedrivas med enskild huvudman och de nationella läroplanerna och kursplanerna ska tillämpas.
 • Staten tar över vissa tillståndsbeslut och visst tillsynsansvar från kommunerna, och kommunalt ägande i fristående skolor regleras.
 • Fristående skolor med konfessionell inriktning får inte ha konfessionella inslag i undervisningen. Däremot är de tillåtna i utbildningen i övrigt.
 • Huvudmannen för en fristående skola där betyg sätts ska lämna över elevernas slutbetyg eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till den kommun där skolan är belägen.
 • En rad bestämmelser gäller nu fristående skolor, till exempel reglerna om disciplinära åtgärder, entreprenadbestämmelserna och vissa bestämmelser i förvaltningslagen. Bestämmelserna om särskilt stöd ska tillämpas i sin helhet.

Skollagens bestämmelser i huvudsak desamma som för offentliga skolor
Bestämmelserna i den nya skollagen är nu till stor del desamma för offentliga och fristående skolor. Om inte något annat anges gäller samma bestämmelser för de olika skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola oavsett om huvudmannen är kommunal, landstingskommunal eller enskild. Vissa skillnader finns kvar, till exempel när det gäller mottagande och urval till grundskolan och kommunernas ansvar för skolpliktsbevakning, skolskjuts med mera.

En följd av detta är att de övergripande nationella styrdokumenten i form av läroplaner, kursplaner, ämnesplaner, timplaner och poängplaner nu även gäller fristående skolor. Även skolförordningen och den nya gymnasieförordningen gäller till stora delar för fristående skolor.

Läs mer om fristående skolor (öppnas i nytt fönster)

Information om entreprenad och samverkan

Entreprenad innebär att en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman sluter avtal med exempelvis ett företag att utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet. Huvudmannaskapet ligger fortfarande kvar på den egentliga huvudmannen, till exempel kommunen.

 • Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen.
 • Huvudmannen beslutar vid entreprenad om verksamhetens mål, inriktning, kvalitet samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.
 • Möjligheterna att lägga ut utbildning och undervisning på entreprenad skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om.
 • Den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift, till exempel
  betygssättning, kan överlämnas vid entreprenad.
 • Om entreprenören fått tillstånd av Skolinspektionen att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg eller intyg får rektors uppgifter som innefattar myndighetsutövning överlämnas till entreprenören. Detta gäller dock endast inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
 • Personal i verksamhet som bedrivs på entreprenad omfattas av skollagens bestämmelser om tystnadsplikt.
 • Kommuner och landsting kan samverka och överlåta huvudmannaskap och ansvar för
  uppgifter inom vissa skolformer och verksamheter.

Läs mer om entreprenad och samverkan (öppnas i nytt fönster)

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197