Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Saturnus

Älvdalens kommun framtar en ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Saturnus.

Detaljplanen är utställd för granskning från 2021-02-22 till och med 2021-03-08.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att i området möjliggöra för parhus att delas i fastighetsgräns.

Detaljplaneändringen tas fram enligt standardförfarande. Genomförandetiden för den gällande detaljplanen har ännu inte löpt ut och får därför inte ändras om någon berörd fastighetsägare motsätter sig det.

Under granskningstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från allmänheten. Identifierade sakägare, föreningar och myndigheter får handlingar utskickade till sig per post. Fastighetsägare ansvarar för att inbjudan når ut till berörda hyresgäster.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen, se adresser i kontaktkortet nedan. Märk skrivelsen med "Granskningsyttrande Saturnus".

Senast uppdaterad: 18 februari 2021