Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Upphävande av detaljplan i Drevdagsåsen

Detaljplanens syfte har varit att möjliggöra avstyckning av ca 15 fastigheter för bostadsändamål i Drevdagsåsen. Ingen exploatering har skett och aktuell exploatör avser ej nyttja detaljplanen och önskar därför att upphäva den.

Gällande detaljplan som upphävs

Gällande detaljplan, 2039-P64

Kommunfullmäktiges beslut att upphäva detaljplanen vann laga kraft 2020-06-05.

Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds-/granskningstiden kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Upphävande av detaljplan i Drevdagsåsen
Upphävd detaljplan
Lagakraftbevis

Synpunkter skickas skriftligen:

Via post

Via epost

Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 ÄLVDALEN

kommun@alvdalen.se

Senast uppdaterad: 9 juni 2020