Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Upphävande av detaljplan i Drevdagsåsen

Detaljplanens syfte har varit att möjliggöra avstyckning av ca 15 fastigheter för bostadsändamål i Drevdagsåsen. Ingen exploatering har skett och aktuell exploatör avser ej nyttja detaljplanen och önskar därför att upphäva den.

Gällande detaljplan som upphävs

Gällande detaljplan, 2039-P64

Samrådstiden löpte under perioden 2020-01-28 till 2020-03-03.

Ärendet hanteras av kommunfullmäktige den 11 maj 2020.

Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds-/granskningstiden kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Upphävande av detaljplan i Drevdagsåsen
Gällande detaljplan

Synpunkter skickas skriftligen:

Via post

Via epost

Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 ÄLVDALEN

kommun@alvdalen.se

Senast uppdaterad: 17 mars 2020