Enskilt avlopp

När du har indraget vatten i ditt hus och inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala ledningsnätet behöver du istället anlägga enskilt avlopp. Det kan anläggas för ett eller flera hushåll.

  • För enskilt avlopp med WC ska du alltid söka tillstånd.
  • För avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning ska du lämna in en anmälan.
Brunn för enskilt aplopp

Ett hushålls avloppsvatten består av spillvattnet från toalett, bad, disk och tvätt. Innan avloppsvattnet får släppas ut i miljön måste det renas eftersom det bland annat innehåller:

  • smittämnen som bakterier och virus
  • syreförbrukande ämnen
  • näringsämnen som fosfor och kväve
  • läkemedelsrester
  • rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet

Det krävs stora kunskaper för att välja och anlägga enskilt avlopp. En anmälan eller ansökan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas. Se vår checklista nedan för vägledning om hur du går tillväga:

Handläggning av anmälan eller ansökan medför en kostnad för sökande.

  • WC-avlopp till sluten tank kostar 3 840 kr
  • Övriga avlopp kostar 6 720 kr
  • Timavgift enligt gällande taxa (960 kr) tillkommer om ansökan / anmälan inte är fullständig och kompletteringar måste begäras in.

För kompletta avloppsansökningar och -anmälningar är handläggningstiden cirka 6-8 veckor.

Vid handläggning av markbaserade anläggningar (infiltration/markbädd) försöker vi  styra platsbesöken till perioder med höga grundvattennivåer så långt som möjligt.

Slam och latrin ska hanteras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om du har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver du tömma dessa regelbundet för att det ska fungera som det är tänkt.

Slam
Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av NODAVA AB:s entreprenörer. Hämtning av slam ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Du hittar mer information om slam, avgifter och tömningsintervall på Nodavas webbplats om slamsugning och latrinkärl.länk till annan webbplats

Latrin
Du som har torrdass kan köpa latrinkärl på återvinningscentralen. Läs mer om latrin på Nodavas webbplats om slamsugning och latrin.länk till annan webbplats

Ansökan om längre slamtömningsintervall
Om din avloppsanläggning är lågt belastad kan du ansöka om längre tömningsintervall. Du söker dispens hos miljökontoret. Observera att slamavskiljaren måste vara rätt dimensionerad för att längre tömningsintervall ska kunna beviljas. För bad-, disk- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn (minst 2 kubikmeter).

Uppehåll i hämtning av slam
Om fastigheten kommer vara obebodd under en längre period kan du anmäla till NODAVA AB att du vill ha uppehåll i hämtning av slam.

Ansök om längre slamtömningsintervall eller uppehåll i hämtning av slam

Eget omhändertagande av latrin eller slam
Du som vill ta hand om slam eller latrin själv behöver anmäla det till miljökontoret.

Anmäl eget omhändertagande av latrin, slam eller urin

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019