Information om coronaviruset
Pandemin är inte över trots lättnader i restriktionerna.

Förhindra spridning av covid-19 i din verksamhet

De inspektörer som genomför tillsyn och kontroll ute på företag har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Här samlar vi information och länktips till dig som driver verksamhet som berörs av vår tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Coronavirus

Vi följer råd och riktlinjer från våra tillsynsvägledande myndigheter och uppdaterar oss löpande. Vi prioriterar förebyggande arbete med rådgivning och information. Vi upprätthåller också den kontroll och tillsyn som krävs för att skydda människors hälsa. Det för att undvika ytterligare belastning på sjukvården.

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markerar avstånd på golvet
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuder digitala alternativ
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 6. bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
 7. anpassar öppettiderna.

Det finns ingenting som tyder på att coronavirus kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer. Från och med 1 juli 2020 började en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverställen att gälla (2020:526).

Förhindra trängsel

Gäster och personal måste kunna vistas i lokaler och uteserveringar utan att det uppstår trängsel. Olika åtgärder kan behövas för att få gästerna att hålla avstånd till varandra samt förhindra smittspridning. Exempelvis ska serveringsställen utformas så att det inte uppstår trängsel i lokalen och områden utomhus, i direkt anslutning till lokalen, som besökare har tillträde till. Riktlinjen är att sällskap ska kunna hålla (1 meter) mellan varandra, det ska finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras, kraven gäller även vid entréer till lokaler och områden utomhus, om serveringsstället disponerar entréområdet. Serveringsstället ska erbjuda gästerna möjlighet till att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit, erbjuda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem, och begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

Gästerna ska utöver detta sitta ner när de äter och dricker. Bestämmelserna begränsar varken bufféservering, lösgodisförsäljning, take away för exempel eller att sitta och äta vid baren om sådana möjligheter finns så länge trängsel inte uppstår.

Inomhus får antalet besökare i varje sällskap uppgå till högst åtta personer. Om en grupp uppgår till fler än åtta personer, ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.

Utomhus finns från och med 1 juli 2021 inget maxantal per sällskap. Dock skall det vara minst 1 meter mellan varje sällskap.

Det är upp till dig som verksamhetsutövare att bedöma och utforma nödvändiga regler och smittskyddsåtgärder för din verksamhet.

Antal deltagare

Beroende på vilken nivå som regeringen bedömer att landet befinner sig i (samt om det är inom eller utomhus) gällande pandemin så kan maxantalet vid offenlig tillställning variera. Läs mer på Folkhälsomyndigheten och Polisens webbsidor.

Tillsyn

Kommunen utför tillsyn för att se att den nya lagen efterlevs och har fått mandat att förelägga serveringsställen om åtgärd eller förbud. Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt med att påpeka bristerna muntligen direkt till företagaren för rättelse. Om vi anser att en verksamhet inte följer bestämmelserna kan smittskyddsläkaren kontaktas för stöd i bedömningen.

Kommunen har fått en del frågor om vad som gäller för serveringsställen med anledning av regler gällande smittskydd. Här kan du läsa en sammanställning av våra svar.

Regler för alla serveringsställen

Stängning enligt gällande serveringstillstånd

De tidigare reglerna om stängning klockan 22.30 gäller inte längre.

Maxantal per sällskap

Serveringsställen som inte utgör del av handelsplats har max 8 personer per sällskap inomhus. Uteserveringar har inget maxantal per sällskap.

Det är Länsstyrelsen som bedömer vad som är handelsplats eller inte.

Avståndskrav 1 meter mellan sällskap

Om serveringsstället till exempel har soffgrupper med bord där sofforna står rygg mot rygg kan man inte med olika alternativa avskiljare som plexiglas eller liknande göra det motiverat med kortare avstånd än 1 meter.

Förflyttning av gäster

För att minska risken för smittspridning ska mat och dryck enbart serveras till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare kan hämta mat och dryck (till exempel vid en disk, buffé, take away) endast om det kan ske utan trängsel (minst 1 meters avstånd).

Erfarenhet från i sommaren 2020 var att de serveringsställen som hade bordsplacering och bordsservering klarade av att upprätthålla fungerande avstånd bättre. Erfarenheten visar också att berusade personer har svårare att sitta still och tenderar att gå omkring. Tänk på det nu när serveringstiden utökas enligt tillstånd (ju längre öppettider, desto högre risk till berusning).

Serveringsställen med serveringstillstånd

Utrymning av serveringslokal

Serveringsstället måste vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång (enligt aktuellt serveringstillstånd).

Trubadur

Tidigare var trubadur undantaget allmän sammankomst. Detta är borttaget. Rättsavdelningen Polis Bergslagen uppger:

”Om trubaduren skulle vara publikdragande så klassas det som en allmän sammankomst (konsert) och är tillstånds-/anmälningspliktigt.

Om trubaduren enbart är så kallad bakgrundsmusik, inte publikdragande, så är det inte tillstånds-/anmälningspliktigt och klassas alltså inte som en allmän sammankomst, och därmed inget som ska anmälas till Polismyndigheten.”

Avbrott i verksamhet på grund av pandemi

I vanliga fall återkallas serveringstillstånd när det inte är någon verksamhet. Om verksamheten stängs ner på grund av pandemi kan verksamheten ligga nere som längst ett år.

Viktigt! Alla avbrott i verksamheten (serveringstillstånd) skall anmälas till kommunen.

Micro-catering

Catering kan ske i enskilda hem. Om även alkohol serveras i privata hem ska serveringspersonal ha tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Det räcker inte med att personal häller upp alkoholen och sedan lämnar åker därifrån (räknas då som alkoholförsäljning - inte alkoholservering – vilket Systembolaget har monopol på). Så länge den serverade alkoholen förtärs så måste serveringsansvarig person vara kvar i hemmet.

Brott mot lagen kan ge upp till två års fängelse.

Kommunen har fått en del frågor om vad som gäller för serveringsställen med anledning av regler gällande smittskydd. Här kan du läsa en sammanställning av våra svar.

Regler för alla serveringsställen

Maxantal per sällskap

Vid inneserveringar är maxantalet 8 personer per sällskap. Uterseveringar har inga maxantal.

Det är Länsstyrelsen som bedömer vad som är handelsplats eller inte.

Avståndskrav 1 meter mellan sällskap

Om serveringsstället till exempel har soffgrupper med bord där sofforna står rygg mot rygg kan man inte med olika alternativa avskiljare som plexiglas eller liknande göra det motiverat med kortare avstånd än 1 meter.

Förflyttning av gäster

För att minska risken för smittspridning ska mat och dryck enbart serveras till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare kan hämta mat och dryck (till exempel vid en disk, buffé, take away) endast om det kan ske utan trängsel (minst 1 meters avstånd).

Erfarenhet från i sommaren 2020 var att de serveringsställen som hade bordsplacering och bordsservering klarade av att upprätthålla fungerande avstånd bättre.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser, exempelvis butiker och gallerior
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn på dessa områden. För mer information om aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen kan ni läsa här:

Klagomål om trängsel

Skicka till dalarna@lansstyrelsen.se.

Senast uppdaterad: 16 juli 2021