Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Stöd enligt lagen om stöd och service, LSS

Lagen om stöd och service, LSS är en lag som ger dig med funktionsvariation möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov så att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

Du har rätt till stöd enligt LSS om du har

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • fått en begåvningsnedsättning på grund av en hjärnskada i vuxen ålder efter en olycka eller sjukdom
  • andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger många svårigheter i det dagliga livet.

Om du inte rätt till eller behov av insatser enligt LSS kan du istället ha rätt till annat stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL eller annan service.

LÄNK: Stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL

Tio olika stödinsatser enligt LSS

Du kan få rådgivning och personligt stöd av experter som har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionshinder. Det kan till exempel vara stöd från en kurator, psykolog, sjukgymnast, dietist, förskolekonsulent, logoped eller arbetsterapeut och kan vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Rådgivning och personligt stöd ansöker du om hos Region Dalarna.

LÄNK:Rådgivning och personligt stöd på Region Dalarnas webbplats

En personlig assistent hjälper dig i vardagen för att till exempel klara av dn hygien, måltider, klä på och av dig, förflytta dig eller för att komunicera med andra. Det innebär att du kan få hjälp med det du inte kan klara själv i hemmet, på arbetet, i skolan eller på fritiden.

Om ditt behov av personlig assistent är mer än 20 timmar kan du söka assistansersättning hos Försäkringskassan.

Ansökan upp till 20 timmar ansöker du om hos av kommunens biståndshandläggare.

En ledsagare följer dig till olika aktiviteter ute i samhället, hjälper till att hälsa på hos släkt och vänner eller för att kunna komma ut i friska luften.

Om du omfattas av LSS men inte har rätt till en personlig assistent har du ofta rätt till andra insatser som till exempel ledsagarservice.

Du betalar ingenting för ledsagning förutom egna omkostnader i samband med aktiviteter.

En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering.

Vad är avlösarservice?

SKA ÄNDRAS

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar din omvårdnad från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservicen sker i ditt hem.

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för dina anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Avlösning kan även vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

Om du bor med din familj eller annan närstående men vill ha lite miljöombyte kan du ansöka om korttidsvistelse utanför hemmet. Det innebär att du under några dagar kan få vistas på ett korttidshem, korttids. Du kan också få bo hos en stödfamilj eller delta på en lägerverksamhet för att få miljöombyte, avkoppling och kanske möjlighet till personlig utveckling.

För dig som går i skola och är över 12 år med omfattande funktionshinder finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller jobbar. Den här insatsen kan du söka fram till det att du gått ut gymnasiet.

8. Familjehem och bostad för särskilt service för ungdomar

Om du har så stora behov av hjälp att du inte kan bo hemma hos dina föräldrar kan du få bo i ett familjehem eller en bostad med särskild service för barn och ungdomar.

9. Bostad med särskild service för vuxna

Du som är vuxen och har behov av särskilt stöd och vård kan ansöka om att få bo i en gruppbostad, ett serviceboende eller annan särskilt anpassad bostad. Gruppbostaden och serviceboendet består av ett antal lägenheter med gemensamma ytor och personal. I din lägenhet har du dina egna möbler och din egen hemförsäkring.

10. Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är för dig som är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller studerar. Där kan du få en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling. Det kan vara olika aktiviteter som anpassas efter dina behov.

Så ansöker du om stöd

Du ansöker om stöd och insatser hos vår biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilket stöd du kan få.

Senast uppdaterad: 19 februari 2019