Modersmål och studiestöd på modersmålet

Talar ditt barn ett annat språk än svenska? Talas det språket i ert hem? Då kan ditt barn ha rätt till undervisning och studiestöd på modersmålet.

Hjärtan med välkommen på flera språk

Undervisningen i modersmål är till för att ge barnen en möjlighet att utveckla flerspråkighet. Genom att behärska flera språk kan ditt barn känna sig hemma i fler kulturer, och det stärker barnets självkänsla. Goda kunskaper i modersmålet ger en god grund för fortsatt lärande i andra språk och i all inlärning.

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i formuläret och lämna in eller skicka in det till rektorn på ditt barns skola.

Elever i årskurs 1 och upp till årskurs 8 som under pågående läsår deltar i modersmålsundervisning behöver inte ansöka på nytt inför nästa år.

Ansök om modersmålsundervisning , 365.2 kB.

Ditt barn får betyg i modersmål precis som i andra ämnen.

I årskurs F-5 får eleven ett skriftligt omdöme, i årskurs 6-9 får eleven ett betyg. På gymnasiet får studenten betyg efter varje gymnasiekurs.

Betyg i minoritetsspråk

Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan. På elevens betygsblankett, i fältet för noteringar, ska det stå om barnet har nått kunskapskraven i finska, jiddisch, meänkieli, samiska och romani chib som första eller som andraspråk.

Särskild prövning

I årskurs 9 finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Det innebär att eleven genom muntligt och skriftligt prov kan få betyg på hela kursen på en gång.


För att ditt barn ska få modersmålsundervisning gäller det här:

  • En eller båda vårdnadshavarna (till exempel mamma eller pappa) ska ha ett annat modersmål än svenska.
  • Modersmålet ska vara ditt barns dagliga språk i hemmet.
  • Ditt barn ska kunna språket på ett grundläggande sätt.
  • Ditt barn är adopterat och om talar det språk som talas i hemlandet. Då behöver ni inte tala det språket i hemmet i övrigt.
  • Ditt barn och du vill ha undervisning i modersmålet.

För att vi ska kunna ordna undervisning i modersmål behövs det minst fem elever i gruppen. Vi måste också hitta en lämplig lärare för ämnet.

Undervisningen i modersmål kan ligga på elevens val, på håltimme eller efter skolans slut. Ibland får eleven skjuts till och från en annan skola.

Särskilda regler för nationella minoritetsspråk

För de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch gäller inte begränsningen fem elever. För elever som tillhör en nationell minoritet gäller inte heller kravet att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Om eleven slutar
Om ditt barn har börjat i modersmålsundervisning är deltagandet obligatoriskt. De måste alltså gå på lektionerna. Om du vill avsluta ditt barns undervisning ska du lämna in en blankett undertecknad av vårdnadshavare till din skolexpedition.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som integreras i den dagliga förskoleverksamheten. Modersmålstränarens uppgift är att - tillsammans med förskolans personal - arbeta med barnens språkutveckling på många olika sätt.

Leken är små barns sätt att lära sig språk och modersmålstränarens uppgift är att skapa goda förutsättningar för detta.

Vi kan erbjuda en förskoleavdelning där älvdalskan är ett av huvudspråken som talas på avdelningen. Barnen får chansen att utvecklas i både älvdalska och svenska.

Den älvdalskinspirerade förskoleavdelningen finns på Porfyrgårdens förskola. Till en början är det barnen som redan går på den avdelningen som ingår i satsningen. Arbetet för att uppmuntra barn som pratar älvdalska även på andra förskolor fortsätter precis som innan.

Vem får gå på den här avdelningen?

Alla som vill får söka plats för sitt barn på Porfyrgårdens förskola. Ditt barn placeras precis som på andra förskolor i kommunens kösystem.

Älvdalska omfattas inte av regler för minoritetsspråk

Älvdalska är inte ett officiellt erkänt språk, men likväl viktigt för kommunen. Älvdalskan går inte under samma regler som de språk som omfattas av rätt till modersmålsundervisning och räknas heller inte som ett minoritetsspråk.


Elever får hjälp på sitt modersmål

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte fullt kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Studiehandledning stödjer eleverna så att de på ett bättre sätt ska kunna hävda sig i undervisningen, enligt sina förutsättningar.

Den ordinarie ämnesläraren/klassläraren ansvarar för studiehandledningens innehåll. För bästa resultat ska ämnesläraren/klassläraren och modersmålsläraren samarbeta kring planering, utvärdering och uppföljning. Vid behov kan modersmålsläraren delta vid olika provsituationer som "förståelsetolk".

Rektors ansvar

Rektor ansvarar för att en elevs behov av särskilt stöd utreds skyndsamt och att ett åtgärdsprogram utarbetas. Väljer rektorn att sätta in studiehandledning på elevens modersmål ska den ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Studiehandledning till elever med annat modersmål ges oftast av de lärare som även undervisar i modersmålet.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023