Kontrollplan

Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan eller ett antal kontrollpunkter. De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen.

Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall. För enkla åtgärder kan även kontrollplanen vara enkel, alltså inte så omfattande.

Du som bygger (byggherren) ansvarar för att det finns en kontrollplan för åtgärder som kräver

 • bygglov
 • anmälan
 • marklov
 • rivningslov.

Om projektet har en kontrollansvarig hjälper den personen dig att ta fram kontrollplanen och se till att den följs.

I kontrollplanen ska det stå:

 • Vilka kontroller som ska göras.
 • Vad kontrollerna ska avse.
 • Vem som ska göra kontrollerna.
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när de bör ske.
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan orsaka.
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Små och enkla åtgärder behöver oftast inte en kontrollansvarig eller ett tekniskt samråd. Som byggherre ska du ändå ta fram en kontrollplan, men den kan vara väldigt enkel. Ibland räcker det att lägga till några kontrollpunkter i startbeskedet.

Exempel på enkla åtgärder kan vara att bygga garage eller carport för 1‑2 bilar, mindre tillbyggnader på villor och installation av braskamin.

En fördel med att skicka in förslag till kontrollplan eller kontrollpunkter tillsammans med din ansökan är att du kan få både lov och startbesked samtidigt.

Ett förslag till kontrollplan ska finnas hos kommunen i god tid före det tekniska samrådet. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022