Eget avlopp

Om du inte kan ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet behöver du själv lösa avloppsfrågan. Du kan antingen bygga en egen anläggning eller ansluta din fastighet till en gemensam anläggning. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppet fungerar som det ska. Här finns information för dig som redan har ett eget avlopp eller planerar att bygga ett nytt.

Brunn för enskilt aplopp
 • För enskilt avlopp med WC ska du alltid söka tillstånd.
 • För avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning ska du lämna in en anmälan.

Ett hushålls avloppsvatten består av spillvattnet från toalett, bad, disk och tvätt. Innan avloppsvattnet får släppas ut i miljön måste det renas eftersom det bland annat innehåller:

 • smittämnen som bakterier och virus
 • syreförbrukande ämnen
 • näringsämnen som fosfor och kväve

Att kretsloppsanpassa sitt avlopp är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Genom att återföra näringsämnena till odlad mark kan våra avlopp till exempel bidra till maten vi äter.

Det krävs stora kunskaper för att välja och anlägga enskilt avlopp. En anmälan eller ansökan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas. Se vår checklista samt broschyren "Små avlopp i Älvdalens kommun" med vägledning om hur du går tillväga.

Anmäl eller ansök om enskild avloppsanläggning , 599.9 kB.

Handläggning av anmälan eller ansökan medför en kostnad för sökande. För nyanläggningar gäller:

 • WC-avlopp till sluten tank kostar 2 186 kronor
 • Övriga avlopp kostar 7 651 kronor
 • Timavgift enligt gällande taxa (1 093 kronor) tillkommer om ansökan / anmälan inte är fullständig och kompletteringar måste begäras in.

För kompletta avloppsansökningar och -anmälningar är handläggningstiden cirka 6-8 veckor.

Vid handläggning av markbaserade anläggningar försöker vi styra platsbesöken till perioder med höga grundvattennivåer så långt som möjligt.

Alternativ till traditionella vattentoaletter är riktigt bra miljöval förutsatt att avfallet kan tas om hand på ett bra sätt. Torra toalettlösningar är ofta möjliga även på platser där det inte går att installera vattentoalett. Kom ihåg att om du har vatten indraget i ditt hus måste du ha en godkänd avloppsanläggning som kan rena spillvattnet från bad, disk och tvätt. Många torra toaletter kräver en latrinkompost. Läs mer om hur du ska hantera latrin på vår sida om avfall och återvinning.

Att välja toalett

Om du väljer torrtoalett är det viktigt att tänka på följande:

 • Toaletten får inte anslutas till vatten
 • Finns tillgång till el?
 • Installeras toaletten i fritidshus eller permanenthus?
 • Separeras urin från övrigt toalettavfall?
 • Kompletteras toaletten med latrinkompost eller urinspridning?

Frystoalett

I en frystoalett fryses avfallet ned i en behållare i toaletten. Avfallet ska sedan placeras i en latrinkompost. En frystoalett kräver tillgång till el.

Förbränningstoalett

I en förbränningstoalett bränns allt toalettavfall till aska. En förbränningstoalett kräver tillgång till el eller gasol.

Förmultningstoalett

Förmultningstoalett eller mulltoa är en torr toalett med en behållare som placeras under toaletten. I behållaren bryts avfallet ned och kan, efter hygienisering i minst sex månader, användas som jordförbättringsmedel.

Det finns olika storlekar på förmultningstoaletter. Den lilla förmultningtoaletten är oftast tillräcklig till ett fritidshus, men kan behöva kompletteras med en latrinkompost. För hushåll med högre belastning krävs förmultningstoalett med stor förmultningskammare.

Torrdass

Torrdass är ett billigt och miljövänligt alternativ som mycket väl kan placeras inomhus om tillgång till god ventilation finns. Avfallsbehållaren placeras under toaletten och förses med ett lager strömaterial. Avfallet varvas sedan med strömaterial med jämna mellanrum innan det flyttas över i en latrinkompost. Det finns även latrinkärl att köpa Länk till annan webbplats. som får återlämnas till återvinningscentralen för behandling. Dessa kärl köpes på någon av Nodavas återvinningscentraler Länk till annan webbplats..

Urinseparerande toaletter

Det finns toaletter som separerar urin från övrigt toalettavfall för att ta vara på avfallsprodukterna ännu effektivare. Separerad urin får inte ledas till bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) utan ska samlas upp i en tank i ett svalt utrymme för att minska risken för bakterietillväxt och kväveförlust. Urinen sprids sedan under växtsäsongen på den egna tomten.

Avloppsslam och latrin är hushållsavfall som måste hanteras så att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Läs mer om hur du ska hantera avloppsslam och latrin på vår sida om avfall och återvinning.

Under perioden 2024–2044 kommer det bedrivas tillsynsprojekt för små avlopp i Älvdalens kommun. Där kommer vi att kontrollera ungefär 3000 små avlopp. Om ditt avlopp inte uppfyller dagens reningskrav krävs det att anläggningen åtgärdas eller att en ny avloppsanläggning inrättas

Många små avloppsanläggningar som finns idag är gamla och saknar tillräcklig rening, så ser det ut i hela landet. Det förekommer även att avloppen är felplacerade eller inte fungerar som avsett. Avloppsanläggningar som har bristfällig rening riskerar att förorena dricksvatten och badvatten och bidra till övergödning av våra sjöar och vattendrag.

Målet med tillsynsprojekt är att alla enskilda avloppsanläggningar i kommunen ska uppfylla gällande lagkrav. Läs mer om bakgrunden till projektet. , 198.6 kB.

Hur tillsynen går till

 1. En miljöinspektör på samhällsenheten kontrollerar vilka arkivuppgifter som finns för respektive fastighet.

 2. Du som fastighetsägare får utskicket från oss om tillsyn och med uppmaningen att söka tillstånd för att anlägga nytt avlopp om det befintliga inte motsvarar dagens krav.

  Kan du själv bedöma att avloppet är undermåligt har du möjlighet att inleda ett ansökningsärende för ett godkänt avlopp. Du kan använda avloppsguidens checklista för egen bedömning, läs här Länk till annan webbplats..

 3. En miljöinspektör från samhällsenheten besöker fastigheten och kontrollerar din avloppsanläggning med avseende på gällande lagkrav och anläggningens skick.

 4. Efter utförd tillsyn får du en kontrollrapport från oss där noteringar från besöket framgår. Om ditt avlopp inte bedöms uppfylla gällande lagkrav tillkommer ett beslut om åtgärder eller vidare utredning.

 5. Om åtgärder inte vidtas kan det bli aktuellt med förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

Avgift

Allt arbete med tillsynen som samhällsenheten gör betalar du som fastighetsägare en avgift för. Timavgift enligt gällande taxa (1 093 kronor) används. I arbetet med tillsyn ingår; tillsynsplanering och insamling av bakgrundsdata, registrering av ärende, upprättande av skrivelser, inläsning och beredning av ärende, kontroll av anläggning (platsbesök), databehandling av insamlade fakta, kontrollrapport, beslutsfattande, expediering.

En avloppsanläggning med en ansluten vattentoalett (WC) måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration eller markbädd. Bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten gäller för alla fastigheter som har indraget vatten eller avloppsrör ut från huset, reglerna gäller även för fritidshus.

Du som fastighetsägare ansvarar för avloppsanläggningen

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att du har en avloppsanläggning som uppfyller kraven på rening. I ansvaret ligger också att ha kunskap om din anläggning. Om du tycker att det är svårt kan du ta hjälp av en sakkunnig entreprenör.

Entreprenören ska känna till lagkraven

Entreprenören du anlitar ska känna till vilka lagkrav som finns när någon ska bygga eller ändra en avloppsanläggning.

Skydd av miljön

Om avloppsvatten inte renas från syreförbrukande och gödande ämnen så kan det bidra till övergödning. När vissa ämnen i avloppsvattnet förekommer i för stora mängder eller på fel plats i miljön orsakar detta problem. Exempelvis kan övergödning i naturligt näringsfattiga miljöer i fjällvärlden få växtligheten att förändras successivt, och arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs undan.

Skydd av människors hälsa

Hur hårda krav som ställs på att avloppsvattnet ska renas från smittämnen har att göra med hur vattnet släpps ut och hur omgivningen ser ut. Avloppsvattnet innehåller bakterier, virus och parasiter, som exempelvis kan förorena grundvattnet, dricksvattenbrunnar och badplatser, vilket kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur. I avloppsvattnet finns också metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen.

Följ Miljöbalkens regler och kommunens föreskrifter

En avloppsanläggning måste anläggas på lämpligt sätt och underhållas för att orenat avloppsvatten inte ska släppas ut. Detta regleras bland annat genom Miljöbalken. Alla avlopp måste följa de regler som finns i Miljöbalkens kapitel 9, med tillhörande förordning. Havs- och vattenmyndighetens Allmänna råd (HVMFS 2016:17) innehåller konkreta normer för funktionen på en avloppsanläggning.

Du hittar regler och föreskrifter i länkarna nedan.

Läs Miljöbalkens regler för avlopp på riksdagen.se. Länk till annan webbplats.

Läs Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på riksdagen.se. Länk till annan webbplats.

Läs Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Länk till annan webbplats.

Läs Föreskrifter om avfallshantering. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 mars 2024