Hemtjänst och hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hjälp i hemmet. Du kan ansöka om bistånd för hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning, hjälpmedel, bostadsanpassning och anhörigstöd.

Vilken hjälp kan jag ansöka om?

Hemtjänsten hjälper dig med personlig omvårdnad och praktiska sysslor som du inte längre klarar av i ditt egna hem. Det kan vara

 • personlig omsorg, till exempel hjälp med personlig hygien
 • förflyttningar, toalettbesök eller på- och avklädning
 • service i hemmet, till exempel städning, hjälp med tvätt och klädvård, tillsyn och inköp.

Tillsammans med handläggaren gör vi en behovsprövning, vilket innebär att insatserna ser olika ut för varje person.

Utförare

I Älvdalens kommun finns i dagsläget inga privata utförare. Det är kommunen som utför all hemtjänst. De som arbetar i hemtjänsten är undersköterskor och vårdbiträden.

Kontinuitet och trygghet

 • Vi arbetar för att din vardag ska se ut som den du är van vid.
 • Respekten för dig och ditt hem är en viktig del i vårt arbete.
 • Du ska kunna leva så självständigt som möjligt med hjälp av hemtjänsten.
 • Hemtjänsten stöttar dig med det som du själv inte kan göra enligt de insatser du fått från handläggare.
 • Insatserna utformas utifrån dina behov och förutsättningar.
 • Oavsett var i kommunen du är bosatt så kommer hemtjänsten hem till dig.
 • Hemtjänst finns tillgänglig dygnet runt på alla årets dagar.
 • Hemtjänsten använder digitala lås av säkerhetsskäl och för att undvika onödig nyckelhantering.
 • Vi kan erbjuda trygghetskamera och läkemedelsrobot för att du ska kunna klara dig självständigt och känna dig trygg i ditt hem.

Alla som har hemtjänst har även en fast omsorgsansvarig undersköterska som ska vara en kontaktperson mot kunden och dennes anhöriga.

Om du av någon anledning känner dig otrygg i hemmet kan du ansöka om ett trygghetslarm.

En engångsavgift tas ut vid installationen av larmet, därefter betalar du en månadsavgift.

När du trycker på larmet får du kontakt med larmcentralen som tar emot ditt samtal, utan att du behöver lyfta på luren. Larmcentralen kontaktar hemtjänsten som kommer och hjälper dig.

Om du inte klarar av att ta dig fram i samhället på egen hand, till exempel på grund av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan du få hjälp av en ledsagare. Syftet med ledsagning är att bryta den isolering som äldre och funktionshindrande kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

Ledsagning beviljas inte för resor till sjukvårdsinsatser, då detta normalt sett är regionens ansvar (sjukresor).

Ledsagning innebär i regel endast hjälp med förflyttningen från en punkt till en annan. Om du dessutom behöver hjälp under själva aktiviteten kan du ha rätt att få hjälp av en följeslagare.

Avgiftsfri avlösning för anhörigvårdare

I Älvdalens kommun finns det möjlighet för dig som vårdar eller ger stöd till någon närstående i hemmet att få avlastning genom att Älvdalens kommuns hemtjänst går in och avlöser dig vid något tillfälle.

Det är en möjlighet för dig att få känna dig trygg när du behöver lämna hemmet för till exempel inköp, läkarbesök eller rekreation för egen del.

Avlösningen är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad förutsatt att personen inte har några andra insatser från kommunen (undantaget trygghetslarm). Tid utöver det beräknas enligt hemtjänsttaxan.

Ansök om hjälp i hemmet

Du kan ansöka om hjälp i hemmet, så kallat bistånd, via vår e-tjänst. Du ansöker genom att logga in med BankID och följer sedan instruktionerna i e-tjänsten. Om du inte har BankID kan du istället ladda ner en blankett. Du hittar blanketten på första sidan i e-tjänsten.

Ansök om bistånd för hjälp i hemmet Länk till annan webbplats.

 1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.
 2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.
 3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.
 4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.

Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.

Hemtjänstpersonalen ska tillsammans med dig skriva en plan för dina hemtjänstinsatser, denna plan kallas genomförandeplan.

Planen ska skrivas senast 14 dagar efter att dina insatser har påbörjats. Genomförandeplanen gör det tydligt för både dig och personalen vad som ska göras och vem som ska göra det. Genomförandeplanen följs upp regelbundet tillsammans med dig. Insatserna som beskrivs i genomförandeplanen är de insatser som du fått i ditt beslut från din handläggare.

Du får ett exemplar av genomförandeplanen som förvaras hemma hos dig.

Vad kostar det?

Mer hjälp i hemmet

Anmäl oro för en person som misstänks fara illa

Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du känner en oro för att göra en anmälan. Det är sedan Norra Dalarnas myndighetsservice som utreder och erbjuder personen stöd eller hjälp.

Anmäl oro Länk till annan webbplats.

Har du synpunkter eller klagomål på hjälpen du fått?

Om du har klagomål på hjälpen du fått i ditt hem, till exempel hemtjänsten, kan du lämna en synpunkt i vårt webbformulär.

Lämna synpunkter eller klagomål

Senast uppdaterad: 26 juli 2023