Centrumutvecklingsplan Idre

Älvdalens kommun bjuder in till ett andra samråd angående förslag till en centrumutvecklingsplan för Idre. Myndigheter, föreningar, näringsidkare, sakägare (exempelvis fastighetsägare eller boende) och allmänhet har tillfälle att yttra sig angående förslaget.

Samråd pågår mellan 6 september 2021 till och med 31 oktober 2021.

Plankarta över Idre centrum

Plankarta över Idre centrum

Planen är inte juridiskt bindande utan ett konceptuellt och visionärt förslag för hur den fysiska miljön kan komma att utvecklas.

Syftet är att skapa en gemensam målbild att utgå ifrån vid medborgardialoger och politiska diskussioner.

Tanken är att den ska vara underlag för en fördjupad översiktsplan över Idre samt vägledande för övrig kommunal samhällsplanering och bygglovsprövning.

I mitten av oktober skall ett samrådsmöte hållas i Idre. Annonsering kommer att ske på kommunens hemsida samt i Fjällposten.

Samråd pågår från 6 september 2021 till och med 31 oktober 2021.

Lämna skriftliga synpunkter

Är det något som är bra?
Är det något som kan göras bättre?
Vet du någonting som vi har missat?

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna!

Senast 31 oktober 2021 vill vi ha dina synpunkter.

Märk skrivelsen "Samråd centrumutveckling" och skicka till Älvdalens kommun.

Samrådshandlingarna för båda första och andra samrådet finns som pdf-dokument som du kan ladda ner och läsa genom att klicka på boxarna här nedanför.

Senast uppdaterad: 6 september 2021